Cyk­la vid kus­ten av Río Mapocho

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR SANTIAGO -

Bland blom­man­de fält i Par­que Bi­cen­te­na­rio finns en skulp­tur av fem cy­klis­ter som tit­tar på him­len ge­nom si­na te­leskop. På mar­ken trampar verk­li­ga cy­klis­ter ge­nom par­ken vid Río Mapochos kust, den bru­na flo­den som sling­rar sig från An­der­na till Río Mai­po och vi­da­re till Stil­la Ha­vet. San­ti­a­gos ur­ba­na flod­strand hål­ler på att för­vand­las av en 42 kilo­me­ter lång cy­kel­väg som går ge­nom sta­den. Ge­nom att cyk­la på le­den får man upp­le­va San­ti­a­gos geo­gra­fi från en helt ny, spän­nan­de vin­kel. På väg till kust­om­rå­dets bergs­slutt­ning­ar pas­se­rar man det prå­li­ga af­färs­di­strik­tet Las Con­des, de graf­fittipryd­da ga­tor­na i cent­rum och träd­går­dar­na i Par­que Flu­vi­al Pa­d­re Re­na­to Poble­te. Par de­lar vägen med ko­stym­nis­sar. Al­la trampar ef­ter flyk­ti­ga ögon­blick till­sam­mans in­nan de cyklar si­na skil­da vägar.

Bi­ke San­ti­a­gos stads­cyklar har en­dags­pro­gram för 70 kr, bi­kesan­ti­a­go.cl. Mapocho cy­kel­led, mapocho42k.cl.

La Bús­que­da (Sö­kan­det) är en 20 me­ter hög skulp­tur av Her­nán Pu­el­ma i Par­que Bi­cen­te­na­rio. Ne­dan: En cy­klist på den 42 kilo­me­ter långa cy­kel­le­den Mapocho.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.