Lär dig dan­sa tra­di­tio­nell cow­boy­dans

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR SANTIAGO -

Kat­he­ri­ne So­to San­ti­bañez har dan­sat ”cueca” se­dan hon var li­ten. Det var kanske själv­klart att hon skul­le bli dans­lä­ra­re på San­ti­a­gos le­gen­da­ris­ka Ca­sa de la Cueca, ett tem­pel för Chi­les na­tio­nal­dans. I ett rum fullt med chi­lens­ka flag­gor och fo­to­gra­fi­er lär Kat­he­ri­ne två dus­sin stu­den­ter dan­sens grund­läg­gan­de steg och part­ners flir­tar med varand­ra ge­nom ut­för­ligt fot­ar­be­te me­dan de be­hål­ler ögon­kon­takt. Snart då­nar rum­met av en ka­ko­fo­ni av stam­pan­de föt­ter och snur­ran­de dan­sa­re. Kat­he­ri­ne sä­ger att dan­sen spe­lar upp tup­pens och hö­nans par­nings­ri­tu­al, me­dan den vik­ti­ga pañu­e­lo (näs­du­ken) fun­ge­rar som en för­läng­ning av dan­sa­rens arm. ”Du kan fånga nå­gon och dra dem nä­ra el­ler kö­ra iväg dem, ut­an att rö­ra dem”, sä­ger hon. Män­ni­skor i al­la åld­rar och bak­grun­der finns re­pre­sen­te­ra­de här. Cueca har fått en nytänd­ning i Chi­le nu när den yng­re stads­ge­ne­ra­tio­nen sö­ker ef­ter si­na lands­bygds­röt­ter.

Två tim­mars dans­lek­tion ons­da­gar och fre­da­gar från 40 kr, fa­ce­book.com/ ca­sa­de­lacueca.

Ar­tis­ten Ma­rio To­rals vägg­mål­ning Me­mo­ria Vi­su­al de una Na­ción vid tun­nel­ba­nesta­tio­nen Uni­ver­si­dad de Chi­le skild­rar de­lar av Chi­les histo­ria på ett må­lan­de sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.