GÅ I KÄL­LA­REN PÅ ST MAZIE BAR & SUPPER CLUB

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - UNDER JORDEN -

I en ojämn spe­gel syns re­flek­tio­nen av en an­tik ram. En grupp tje­jer lu­tar sig över ett koppar­bord i ske­net av ljussling­or. Supper Club är en gam­mal gram­mo­fons spra­kan­de i fy­sisk form, med si­na ce­ment­golv, sten­mu­rar, tak­bjäl­kar och den av­skil­da hörn­ba­ren med plats för en­dast fy­ra per­so­ner. (Ski­van som gram­mo­fo­nen spe­lar – Édith Pi­af, bi­en sûr.) Vid fint vä­der är re­stau­rang­ens liv­li­ga bar i träd­går­den på bot­ten­vå­ning­en full av folk. Supper Clubs käl­lar­mat­sal bju­der där­e­mot på ett lugnt och skönt and­rum även un­der New Yorks var­mas­te da­gar. Här är par­me­san­top­pad risot­to med por­to­bel­lo­svamp (på bil­den) och kryd­dad por­chet­ta all­tid i sä­song. Ab­sint-me­nyn är stark och säng­fö­sa­ren är en dj som spe­lar till sent på kväl­len el­ler en in­tim fla­men­coupp­vis­ning – nå­got du var­ken för­vän­ta­de dig el­ler kom­mer att glöm­ma i förs­ta ta­get.

Hu­vud­rät­ter från 120 kr, stma­zie.com

Li­vet un­der New Yorks ga­tor är my­sigt och in­timt. Det är en in­ten­siv upp­le­vel­se att de­la ett be­grän­sat ut­rym­me med främ­ling­ar, oav­sett om at­mo­sfä­ren är dis­kret, hög­ljudd, avslapp­nad el­ler full av ener­gi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.