PROVSMAKA ÖL OCH HANDGJORD OST

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR -

In­nan du sma­kar mås­te du luk­ta på det – rik, klib­big ost, kanske med en li­ten doft av rostat bröd el­ler ka­ra­mel­li­se­rad lök. Bakom sto­ra föns­ter ver­kar ost­till­verk­nings­ap­pa­ra­ten med si­na glän­san­de stålav­lopp och en si­lo­for­mad mjölk­tank näs­tan obe­tyd­lig. Den om­ges av en tung arom och gyl­le­ne ef­ter­mid­dags­ljus ski­ner in ge­nom de höga fönst­ren som tit­tar ut på Bro­ad­way. Bör­ja med en por­tion av Bee­chers ut­sök­ta sig­na­tur­rätt mac and chee­se vid ett bord som vet­ter mot me­je­ri­et, och av­slu­ta med en provsmak­ning vid ost­dis­ken. Välj mel­lan oli­ka märken som till ex­em­pel Mar­co Po­lo – krä­mig och fläc­kig med smu­la­de pep­par­korn. Hem­ma­gjor­da Flags­hip är en lag­rad, halv­hård och li­te smu­lig mjöl­kost med de­li­ka­ta kri­stal­ler me­dan Bee­chers pris­be­lön­ta Flags­hip Re­ser­ve lag­ras i käl­la­ren på ne­der­vå­ning­en i fy­ra år. Kun­der­na får allt i till­freds­stäl­lan­de, pick­nick-fär­di­ga bi­tar.

Mac and chee­se 250 kr, för två till fy­ra per­so­ner, echers­hand­ma­de­chee­se.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.