GÅ PÅ THE HIGH LINE

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR -

En kvin­na lu­tar hu­vu­det mot mit­ten av en träg­ram­mo­fon som spe­lar upp ljud från sop­tip­pen Gre­at Pa­ci­fic. Konst är ett av de mest be­ty­dan­de in­sla­gen vid New Yorks High Line. Par­ken bre­der ut sig över 2,5 kilo­me­ter och är byggd ovan­på ett ner­lagt och upp­höjt järn­vägs­spår som lö­per längs Man­hat­tans väst­ra si­da. Här kom­bi­ne­ras nö­jet av ef­ter­mid­dags­be­sök på konst­gal­le­ri­er, en ar­ki­tek­turs­ut­flykt på egen hand och en avslapp­nad pick­nick i par­ken – allt längs en en­da sling­rig järn­väg. Gym­na­si­e­e­le­ver slap­par på en gräs­mat­ta och skyn­dar sig att slu­ka si­na is­glas­sar in­nan de frus­na pin­nar­na blir till klib­bi­ga pö­lar. På West 28th St i när­he­ten blän­ker ar­ki­tek­ten Za­ha Ha­dids båg­for­ma­de lä­gen­hets­kom­plex bred­vid ett hund­ra år gam­malt rad­hus och en tom par­ke­rings­plats där ogräs spi­rar ge­nom spric­kor i as­fal­ten. Det finns inga tax­i­bi­lar el­ler cy­kel­pend­la­re att vä­ja för längs High Line, men du är än­då i stän­dig kon­takt med sta­den – runt, över och un­der dig.

Gra­tis in­trä­de, the­high­li­ne.org

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.