CYK­LA ÖVER BROO­KLYN BRIDGE

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR -

Vägen till Broo­klyn Bridge från stads­de­len med sam­ma för­namn av­slö­jar ett an­tal kän­da se­värd­he­ter. Den till sy­nes mi­ni­a­tyr­sto­ra Fri­hets­gu­din­nan up­pen­ba­rar sig till väns­ter och läng­re fram står Frank Ge­hrys vå­gi­ga stål­ku­pol fram­för Free­dom To­wers slä­ta plat­tor. Hi­sto­ris­ka bå­tar av­går från South Stre­et Se­a­port med mas­ter som skju­ter upp i höj­den som hors d’oeuv­re-pin­nar på en för­rätts­bric­ka. Man kan ock­så skym­ta ett näs­tan li­ka van­ligt in­slag – ett dus­sin per­so­ner som tar sel­fi­es och rör sig i sni­gel­fart på den sma­la strand­pro­me­na­den. Men det är lätt att und­vi­ka dem på två hjul. Att cyk­la över bron är en nervkittlande upp­le­vel­se med ut­sikt över Lo­wer Man­hat­tan, som väx­er sig stör­re ju närmare man kom­mer. Det är värt att kli­va av cy­keln för att be­und­ra sy­nen när vägen blir bre­da­re och brons 50 me­ter höga gra­nit­bå­gar sträc­ker sig mot him­len.

Cy­kelut­flykt in­kl. Broo­klyn Bridge 400 kr, broo­klyn­bridge­sight­see­ing.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.