TA DIG AN KARUSELLERNA PÅ CONEY IS­LAND

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR -

Till skill­nad från de fles­ta berg-och dal­ba­nor, som häv­dar sin kraft främst ge­nom att kitt­la i ma­gen, känns Cyclo­ne på Coney Is­land än­da in i ske­let­tet. Ben och tän­der rass­lar när vag­nen fär­das längs det 90-åri­ga trä­spå­ret och klätt­rar 25 me­ter upp i luf­ten in­nan vag­nen ra­sar ner mot mar­ken i en has­tig­het av 95 km/h. Det dund­rar som ett gruv­tåg och skri­kan­de pas­sa­ge­ra­re hål­ler hårt i sä­ker­hets­räc­ket. Ef­ter att ha kli­vit ur de hi­sto­ris­ka vag­nar­na känns det till och med be­fri­an­de att kli­va om­bord på Lu­na Parks mo­der­na ka­ru­sell, Thun­der­bolt (på bil­den) – trots dess fall på 90-gra­der och 30 me­ter. I en stad med så många höjder att be­und­ra (el­ler bli yr av), finns det för­de­lar med en ma­nick som slung­ar dig ge­nom al­la ni­vå­er av fal­la och fly­ga – men som än­då släp­per av dig tryggt på fast mark ef­ter åk­tu­ren.

Åk­band 1 dag, 350 kr, lu­na­parknyc.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.