SE SOL­NED­GÅNG­EN FRÅN TOP OF THE ROCK I MID­TOWN

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR -

Det mest över­ras­kan­de med att kli­va ut på den halvt in­gla­sa­de ute­plat­sen Top of the Rock, ut­sikts­plat­sen på 30 Roc­ke­fel­ler Cen­ter, är dess när­het till allt. Det lig­ger vis­ser­li­gen 70 vå­ning­ar ovan­för mar­ken, men är långt ifrån en­samt om att gö­ra det. Ar­ki­tek­to­nis­ka ti­ta­ner står in­om räck­håll, in­klu­si­ve Em­pi­re Sta­te Buil­ding (på bil­den). 30 Rocks tak­de­tal­jer i art déco, nor­malt ba­ra syn­li­ga för fåg­lar­na, stu­de­ras av be­sö­ka­re bakom plex­i­gla­set. Sta­dens kom­plex­i­tet vi­sar sig på nytt i form av bygg­na­der som tycks va­ra av sam­ma höjd och som bil­dar ett möns­ter likt ljud­vå­gors väx­lan­de top­par och da­lar. När so­len sak­ta går ner tar ett an­nat spek­ta­kel vid. Överallt bör­jar föns­ter som tit­tar väs­terut ly­sa i rött och guld. De re­flek­te­rar sol­ned­gång­ens om­bre­fär­ger och Man­hat­tans mil­jo­ner lam­por tänds allt ef­tersom. Him­len skif­tar från blå till ock­ra och se­dan till svart, och de oänd­li­ga glö­dan­de ru­tor­na för­vand­lar ön till fan­tas­tisk, mång­di­men­sio­nell mo­sa­ik.

In­trä­de 300 kr, topoft­he­rocknyc.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.