BAKOM KULISSERNA

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR - Joe Greer, fo­to­graf

”Det­ta var förs­ta gång­en jag åk­te he­li­kop­ter. Jag har ett ne­utralt för­hål­lan­de till höjder – jag är in­te rädd och jag har ing­et emot att fly­ga, men jag äls­kar hel­ler in­te det – så jag viss­te in­te vad jag skul­le för­vän­ta mig. Det vi­sa­de sig va­ra nå­got av det häf­ti­gas­te jag nå­gon­sin har upp­levt. New York är min fa­vo­rit­stad och att fly­ga över sta­den och se den från luf­ten var väl­digt spe­ci­ellt. Vi var fem pas­sa­ge­ra­re och en gång kun­de vi sit­ta och ding­la med föt­ter­na utan­för he­li­kop­tern. Pi­lo­ten sa att vi kun­de knäp­pa upp ett av vå­ra två bäl­ten, vil­ket in­ne­bar att vi kun­de flyt­ta oss till si­dan och hänga med be­nen över NYC! Jag fo­to­gra­fe­ra­de he­la ti­den så jag ha­de in­te tid att bli rädd, men i slu­tet av flyg­ning­en såg jag mig om­kring och otro­ligt nog kän­de jag mig trygg.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.