HO­TELL I NEW YORK

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR -

Har­lem Flop­house

Återupp­lev Har­lems jaz­ze­ra i det­ta my­si­ga 1890-tals­hus. Rum­men har mäs­sings­äng­ar och gam­la ra­di­o­ap­pa­ra­ter (in­ställ­da på en lo­kal jazz­sta­tion). Det är ett här­ligt steg till­ba­ka i ti­den, som ock­så in­ne­bär de­la­de bad­rum, ing­en luft­kon­di­tio­ne­ring el­ler tv (från 1 000 kr, har­lem­flop­house.com).

Wil­li­ams­burg Ho­tel

Det­ta nya bou­ti­que­ho­tell lig­ger ba­ra två kvar­ter från East Ri­ver och har 110 rum med fan­tas­tisk ut­sikt över Man­hat­tan. Det är värt att be­ta­la ex­tra för ett ”ter­rass­rum” på nor­ra si­dan, bal­kong­er­na med konst­gjord gräs­mat­ta tit­tar rakt mot Em­pi­re Sta­te Buil­ding (från 2 000 kr, thewil­li­ams­burg­ho­tel.com).

Cha­t­wal New York

Cha­t­wal är en re­no­ve­rad art déco-ju­vel i te­a­ter­di­strik­tet och li­ka at­mo­sfä­risk som hi­sto­risk. Fred Astai­re och Ir­ving Ber­lin åt, drack och sjöng en gång på ho­tel­lets re­stau­rang och bar, Lambs Club. De ult­ra­lyx­i­ga rum­men är in­spi­re­ra­de av ång­båts­hyt­ter (från 4 500 kr, the­cha­t­wal­ny.com).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.