LON­DON FIELDS

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR -

Lon­don Fields har länge und­vi­kit ramp­lju­set och stått i skug­gan av sin stör­re, skri­ki­ga gran­ne Hack­ney – hjär­tat av öst­ra Lon­don. När Lon­don Over­ground-lin­jen öpp­na­des 2015 för­änd­ra­des allt. Lil­la, an­språks­lö­sa Lon­don Fields är på upp­gång, nu­me­ra känd för si­na uni­ka café­er, sin grill­vän­li­ga park och Bro­ad­way Mar­ket med lo­ka­la rå­va­ror.

So­len går upp över Ment­mo­re Ter­ra­ce och med gry­ning­en föl­jer en doft av ny­ba­kat sur­degs­bröd. De sto­ra glas­dör­rar­na på e5 ba­ke­house har öpp­nats och på den so­li­ga trot­to­a­ren trängs fa­mil­jer, folk som knac­kar på si­na bär­ba­ra da­to­rer och dag­dri­va­re med böc­ker i hän­der­na. En hund suc­kar med ha­kan på gol­vet un­der ett bord. Då­net från tå­gen ovan­för täv­lar mot kaf­fe­ma­ski­nens surr och bakom dis­ken föl­jer ba­ga­re med för­klä­den en in­ö­vad ko­re­o­gra­fi mel­lan bänk­ski­vor, ugn och högt stap­la­de bröd­vag­nar.

Det ser kanske ut som ett ba­ge­ri på lan­det, men det­ta är ing­en li­ten bu­tik på lands­byg­den. Här ba­kas mel­lan 500 och 1 000 bröd om da­gen och man an­vän­der en­dast lo­ka­la, eko­lo­gis­ka in­gre­di­en­ser och för­ny­ba­ra ener­gikäl­lor. Det är en per­fekt plats för ett ba­ge­ri ef­tersom bå­gar­na var­ken värms upp el­ler kyls ner för snabbt.

Verk­sam­he­ten har va­rit ett kär­leks­pro­jekt för grun­da­ren Ben Mac­kin­non se­dan den öpp­na­des 2010. ”Vi viss­te att vi vil­le gö­ra allt otro­ligt bra. Det tog oss två år att ut­for­ma re­cep­tet på vår Hack­ney Wild loaf ef­tersom det finns så många per­fek­tio­nis­ter på ba­ge­ri­et. Men bra sa­ker tar tid.”

Bred­vid lig­ger Finch Café som just nu är tomt, men Mu­nir Wa­ked för­be­re­der sig för lunch­rushen. Han dri­ver ett äk­ta pa­les­tinskt fala­fel­café, men dess vägg­pa­ne­ler och enk­la lampskär­mar på­min­ner mer om en strand­hyd­da än Le­van­ten. Konst­nä­ren Mu­nir öpp­na­de en stu­dio i en bå­ge för över tio år se­dan. Själ­va café­et bör­ja­de som en plats hans vän­ner kun­de kom­ma för­bi och um­gås på. Verk­sam­he­ten har ut­veck­lats en del se­dan dess.

Läng­re upp på ga­tan i en bå­ge som känns in­dust­ri­ell med si­na syn­li­ga rör och nak­na be­tong­golv lig­ger In­sti­tu­te of Light. Det är ett gal­le­ri med blan­dad konst som sam­ti­digt är en bar och re­stau­rang. Platsen hyl­lar den ana­lo­ga tids­ål­dern med en bio som vi­sar 35 mm-film, vi­nyl­bu­ti­ker och bok­hand­lar.

”Bå­gar­na är stor­slag­na ut­rym­men som på­min­ner om ro­mers­ka ak­ve­duk­ter el­ler vi­a­duk­ter”, sä­ger Jo Ha­gan, pro­jek­tets ar­ki­tekt. ”Det är ett mäktigt industriarv från när Stor­bri­tan­ni­en var världs­le­dan­de in­om tek­nik.”

Någ­ra dör­rar ner fi­le­ar Max Ber­gi­us en tjock öring bland hum­man­de stål­ap­pa­ra­ter i sin lil­la bå­ge i slu­tet av läng­an. Det är ett svårt jobb ef­tersom fisk­be­nen lätt går av, men det är en del av job­bet hos Sec­ret Smo­ke­house som är le­ve­ran­tör till många först­klas­si­ga re­stau­rang­er.

Max vil­le by­ta kar­riär för någ­ra år se­dan. Han åter­upp­täck­te kons­ten att rö­ka fisk från sin barn­dom på Skott­lands väst­kust och bygg­de en en­kel rök­ma­skin i sin träd­gård i Step­ney. Han viss­te in­te om East Ends rö­ke­ri­histo­ria – på 1930-ta­let fanns 67 rö­ke­ri­er och fisk­hand­la­re ba­ra i Shad­well och Step­ney. Idag till­de­las tra­di­tio­nellt rökt fisk som pro­du­ce­ras i det­ta om­rå­de sta­tu­sen SGB (Skyd­dad Geo­gra­fisk Be­teck­ning). Max kar­riär­byte vi­sa­de sig ha oe­mot­stånd­lig drag­nings­kraft.

Hans rå­va­ror bär ar­vet med stolt­het. Fis­ken fi­le­as, här­das och röks i högst två da­gar, en an­märk­nings­värd tid med fan­tas­tis­ka re­sul­tat – fast, väl­dof­tan­de och ut­an den ke­mis­ka bi­s­mak som mass­pro­du­ce­rad fisk har.

E5 Ba­ke­house (Hack­ney Wild loaf 45 kr, en­dags­kurs i bröd­bak 1 750 kr, e5ba­ke­house.com) ”BÅ­GAR­NA ÄR ETT MÄKTIGT INDUSTRIARV.” Finch Café (fala­fel wrap 50 kr, finch­ca­fe.co.uk)

LE­VE­RAN­TÖR TILL MICHE­LIN-BELÖNADE KOC­KAR!

In­sti­tu­te of Light (bio­in­trä­de från 70 kr, the-in­sti­tu­te-of-light.com) Sec­ret Smo­ke­house (200 g rökt lax 150 kr, secrets­mo­ke­house.co.uk)

Me­durs från väns­ter ovan­i­från Fru­kost på E5 Ba­ke­house; Finch Ca­fes tunn­bröd och fala­fel­tall­rik; ana­lo­ga de­tal­jer på In­sti­tu­te of Light; Max Ber­gi­us på Sec­ret Smo­ke­house; ny­ba­kat bröd på E5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.