Peck­ham -nun­he­ad

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR LONDON -

Den­na grum­li­ga del av syd­väst­ra Lon­don är full av ener­gi. Peck­ham som en gång kal­la­des ”En­dast då­rar­na och häs­tar­nas land” är nu ett myll­ran­de och mångsidigt sam­häl­le som loc­kar till sig många kre­a­tö­rer. Gran­nen Nun­he­ad är Peck­hams bly­ga lil­la­sys­ter, en av Lon­dons rik­tigt ur­ba­na or­ter.

Ett par grö­na ögon ki­kar ut bakom en orm­bun­ke ut­an att blin­ka. Luf­ten är fylld med luk­ten av fuk­tig jord. Den fläc­ki­ga kat­ten Ro­se­ma­ry och hen­nes kol­le­ga Ba­sil är of­fi­ci­el­la mu­sjä­ga­re på The Nun­he­ad Gar­de­ner, en oklan­der­lig träd­gårds­sko­la full av gröns­ka un­der en järn­väg i syd­öst­ra Lon­don.

”Jag väx­te upp på en får­farm på Nya Ze­e­land och Alex väx­te upp på ett li­tet jord­bruk i ber­gen i Colom­bia. Vi har od­lan­det i vårt DNA”, sä­ger Pe­ter Mil­ne, som grun­da­de den­na lum­mi­ga till­flyktsort till­sam­mans med sin part­ner Ale­jandro.

In­te långt där­i­från lig­ger cen­tra­la Peck­ham. Där är av­skild­he­ten ett min­ne blott. En man i vit kaf­tan och hän­der­na ful­la med shop­ping­kas­sar kor­sar vägen och kyck­ling­ar häng­er upp-och-ner på ett slak­te­ri. En BMW cab­ri­o­let med ner­fällt tak brum­mar för­bi med hip-hop mu­sik då­nan­de ur hög­ta­lar­na. Bar Sto­rys dag­li­ga hap­py hour är i full gång i en dub­bel­bå­ge. En bar­ten­der med dre­ad­locks blan­dar skum­mi­ga whis­ky sours till folkska­ran som sam­lats och en glasploc­ka­re i av­skur­na jeans och Doc Mar­tens spring­er runt i tun­neln. Bred­vid lig­ger sys­ter­ba­ren Peck­ham Springs som ock­så är ett konst­gal­le­ri med oli­ka te­man var­je må­nad. Det är hög­som­mar, men lju­det av julsång­er spe­las trot­sigt un­der bå­gen.

Det är ett kre­a­tivt om­rå­de. I när­he­ten har Cam­ber­well Col­lege of Arts länge loc­kat stu­den­ter, ar­tis­ter och fri­tän­ka­re till det­ta et­niskt och so­ci­alt mång­fal­di­ga sam­häl­le. På Blen­heim For­ge smi­der Jon War­shaw­sky och Ri­chard Warner kock­kni­var med blad av kol­stål för hand. Knivarna hyl­las för bå­de vass­het och skön­het. Att sli­pa stål för hand re­sul­te­rar i ett myc­ket tun­na­re blad än vid ma­skin­slip­ning. Jon och Ri­chard an­vän­der sy­ra för att gö­ra uni­ka möns­ter som lik­nar fin­gerav­tryck i stå­let. Hand­ta­gen görs av slät val­nöt, ma­te­ri­a­let kom­mer från en ha­gel­ge­värs­till­ver­ka­re.

De­ras verk­stad i bå­gen är rö­rig och det häng­er, oför­klar­ligt nog, en båt från ta­ket. En en­sam trä­klub­ba står lu­tar mot ett bord, det en­da som än

The Nun­he­ad Gar­de­ner (thenun­he­ad­gar­de­ner.com) IN­SPI­RE­RAD AV 18TH-CENTURY POC­KET GLOBES Bar Sto­ry (car­gocol­lecti­ve.com/bar­sto­ry) Peck­ham Springs (peck­ham­springs.co.uk)

”DET ÄR TREV­LIGT MED SÄLL­SKAP, ATT HIT­TA SJÄLAR SOM ÄR SOM EN SJÄLV.”

så länge ex­i­ste­rar av ett kroc­ket-set de pla­ne­rar att till­ver­ka nå­gon gång. Luf­ten är full av damm och lju­det av band­så­gen bry­ter tyst­na­den.

”Vi lär­de oss ge­nom att tit­ta på många Youtu­be-vi­de­or”, sä­ger Ri­chard. ”Jag tror att vi trod­de det skul­le va­ra lät­ta­re än vad det är.”

Smed­jan lig­ger i hör­net av en rad järn­vägs­bå­gar som är ut­sprid­da runt en in­ner­gård. På and­ra si­dan går­den är föns­ter­luc­kor­na öpp­na. Lo­rai­ne Rutt kra­mar om en mugg och lu­tar sig mot väg­gen vid sin stu­dio. Lo­rai­ne läm­na­de sitt ar­be­te som kar­tri­ta­re och har va­rit här i 27 år. Hon till­ver­kar kom­pli­ce­ra­de ke­ra­mis­ka glo­ber och kar­to­gra­fis­ka vägg­pryd­na­der.

”Vi har jät­te­här­li­ga gran­nar. På vin­tern är det dött men se­dan kom­mer da­gar som den­na”, sä­ger hon och vif­tar med han­den mot en sol­strå­le som ly­ser på hen­ne. Vi har ett rik­tigt stöt­tan­de nät­verk här. Jag skul­le ald­rig läm­na det.”

Ge­off Lang, en kruk­ma­ka­re med mjuk röst, mum­lar in­stäm­man­de från en bå­ge på and­ra si­dan vägen. Till­sam­mans har konst­nä­rer­na bil­dat Ar­ches Stu­di­os col­lecti­ve. De­ras stu­di­or är öpp­na tre gång­er om året. Res­ten av ti­den är det ba­ra de två som skis­sar, brän­ner ke­ra­mik och gla­se­rar. ”Det är trev­ligt med säll­skap”, grubb­lar Ge­off. ”Att hit­ta själar som är som en själv.”

Blen­heim For­ge (kni­var från 1 600 kr, blen­heim­for­ge.co.uk) Ar­ches Stu­di­os (the-ar­ches-stu­di­os.com)

Pe­ter Mil­ne och Ale­jandro Beltran, med­grun­da­re av The Nun­he­ad Gar­de­ner.

Små ke­ra­mik­glo­ber till­ver­ka­de av konst­nä­ren Lo­rai­ne Rutt. Hö­ger: The Ar­ches Stu­di­os gård.

Ovan: Bar Sto­rys dag­li­ga hap­py hour loc­kar till sig folk­mas­sor. Ovan till väns­ter: En bar­ten­der blan­dar cock­tails på Peck­ham Springs.

Jon War­shaw­sky, med­grun­da­re av Blen­heim For­ge i Peck­ham.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.