Ber­mondsey

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR LONDON -

Ber­mondseys lä­ge är ut­märkt. Stads­de­len lig­ger sö­der om flo­den Them­sen, ba­ra en kort pro­me­nad från liv­li­ga Lon­don Bridge. För 100 år se­dan var flod­strän­der­na ful­la med la­ger­lo­ka­ler och last­plat­ser där matcon­tain­rar doc­ka­de och las­ta­de av si­na rå­va­ror. En stor del av om­rå­det be­står fort­fa­ran­de av ar­be­tar­klass, men livs­me­dels­han­deln blomst­rar igen sam­ti­digt som först­klas­si­ga re­stau­rang­er och livs­me­dels­pro­du­cen­ter slår upp si­na dör­rar.

Ett ögon­blick ba­ra”, hörs John Scar­rows röst nå­gon­stans från To­wer Bridge Porsches bå­ge. Bil­de­lar lig­ger ut­sprid­da, in­klu­si­ve en mo­tor som svä­var cir­ka en halv­me­ter ovan­för mitt hu­vud. Väg­gar­na är täck­ta med gam­la Porsche­af­fi­scher, en ra­dio spe­lar mu­sik och bå­gens aku­stik för­vräng­er mil­jön så att jag in­te ser var rös­ten kom­mer från. Se­dan dy­ker John upp bakom mo­tor­hu­ven på en ra­cing­grön klas­sisk Porsche 911. Han stod krökt un­der den och mec­ka­de med el­kab­lar. En mo­tor brum­mar högt och dö­van­de när den prov­star­tas bakom oss.

To­wer Bridge Porsche har hål­lit till i sam­ma bå­ge i mer än 20 år. John är en av de längst verk­sam­ma fö­re­ta­gar­na i om­rå­det. Hans fir­ma är ett lo­kalt land­mär­ke. Det ver­kar orim­ligt att ett Porsche-ga­rage hu­se­rar i ett tra­di­tio­nellt ar­be­tar­klass­om­rå­de i Lon­don, men me­ka­ni­ker­na har en lång histo­ria i sta­dens bå­gar. John sä­ger att To­wer Bridge Porsches fram­gång sta­vas ”in­tegri­tet”. ”Vi be­hand­lar vå­ra kun­der med re­spekt. Vi för­sö­ker in­te tjä­na snab­ba peng­ar.”

John har sett om­rå­det för­änd­ras så myc­ket att han knappt kän­ner igen det läng­re. Idag är grann­ska­pet en blomst­ran­de plats för mat och dryck. Där det en gång ba­ra fanns me­ka­ni­ker be­står hans gran­nar nu av bryg­ge­ri­er som Sout­h­wark Brewing Com­pa­ny, Lon­don Distil­le­ry Com­pa­ny och pu­ben Dood­le Bar, vars väg­gar är täck­ta med klott­ri­ga grif­fel­tav­lor. En bit bort hål­ler O’she­as till, en åt­ton­de ge­ne­ra­tio­nens slak­ta­re. Ber­mondsey Beer Mile, en sling­ran­de väg mel­lan en rad hant­verks­bryg­ge­ri­er har fått kultstatus och ga­tans ba­rer och flask­bu­ti­ker hål­ler öp­pet för provsmak­ning­ar un­der hel­ger­na.

I ba­ren Bar To­zi­no på Malt­by Stre­et läg­ger Chu­se Va­le­ro upp jamón Ibéri­co (spansk luft­tor­kad skin­ka) på en tall­rik. ”Vi kal­lar oss jamóns ka­te­dral”, sä­ger Chu­se. ”Vi är en re­stau­rang, men ock­så en sko­la. Vi lär ut hur man ski­var skin­ka och sam­ti­digt lär vi ut hur man pre­s­te­rar bra”. Skin­kan smäl­ter fan­tas­tiskt på tung­an och har en här­ligt saf­tig och salt smak.

Utan­för på­min­ner stäm­ning­en om en ga­tu­fest med vimplar och ljussling­or. De har sam­ma ef­fekt som en mis­tel – al­la vill stå pre­cis un­der. Un­der stör­re de­len av vec­kan är den­na sma­la ga­ta i järn­vägs­lin­jens skug­ga väl­digt tyst och lugn, men un­der hel­gen vak­nar den till liv tack va­re Malt­by Stre­et Mar­ket.

Pro­vi­so­ris­ka bord och ut­sikts­plat­ser dy­ker upp från ing­en­stans och luf­ten är tjock av dof­ten av pul­led pork, stin­kan­de os­tar och sö­ta, klib­bi­ga våff­lor. Män­ni­skor strö­var runt och ser bå­de ut att nju­ta av rå­va­ror­na och plå­gas över att be­hö­va väl­ja mel­lan dem.

Ber­mondsey må pro­du­ce­ra gast­ro­no­mis­ka ny­mo­dig­he­ter men i öst­ra än­den av Malt­by Stre­et står Ber­mondsey Distil­le­ry kvar med ett ben i det för­flut­na. De till­ver­kar klas­sisk gin som lik­nar Lon­dons år­gångs­sor­ter. Grun­da­ren Christi­an Jensen har en per­son­lig sam­ling be­stå­en­de av näs­tan 1 000 flas­kor i sin lä­gen­het i Ber­mondsey.

”När vi först flyt­ta­de hit var bå­gen så kall att jag fick kro­nisk bron­kit. Men tem­pe­ra­tu­ren lig­ger på en jämn ni­vå, vil­ket är bra för des­til­le­ring”, sä­ger va­ru­mär­ke­s­am­bas­sa­dö­ren Han­nah Lan­fe­ar me­dan hon smut­tar på en Dry Mar­ti­ni gjord på Jen­sens slä­ta, blom­mi­ga Lon­don Dry Gin. ”Om­rå­det är hi­sto­riskt. Det var hit bå­tar­na kom med si­na rå­va­ror. Den nya ut­veck­ling­en åter­upp­tar det på ett sätt. Det hand­lar om att av­lägs­na av­stån­det mel­lan oss och vår mat.”

The Dood­le Bar (öl från 45 kr, klot­ter gra­tis, the­dood­le­bar.com) O’shea’s (os­he­as­but­chers.com) ”BER­MONDSEY BEER MILE, EN SLING­RAN­DE VÄG MEL­LAN BRYG­GE­RI­ER­NA HAR FÅTT KULTSTATUS.” Bar To­zi­no (en tall­rik jamón från 60 kr, to­zi­no.co.uk)

TAPAS OCH VERMOUTH, EN HIM­MELSK KOM­BI­NA­TION.

Druid Stre­et Mar­ket, med the Shard bakom. Ne­dan Porsche­me­ka­ni­kern John Scar­row (till väns­ter) med gran­nar­na Jas­min Ford och Vin­cent Bar­be från The Dood­le Bar. Ne­re till väns­ter The Dood­le Bar.

Han­nah Lan­fe­ar blan­dar gin­cock­tails på Ber­mondsey Distil­le­ry.

Jamón och and­ra ta­pas­sor­ter på Bar To­zi­no. Ovan En hung­rig kund vän­tar tål­mo­digt.

Klas­sis­ka bi­lar står upp­ställ­da på To­wer Bridge Porsche.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.