BRIXTON OCH LOUGHBOROUGH JUNCTION

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR LONDON -

Brixton, fullt av kyck­ling­hak och reg­gae­stånd, är hem för en stor ka­ri­bisk ge­men­skap. Windrush Squa­re är döpt ef­ter far­ty­get som tog med västin­dis­ka in­vand­ra­re till Stor­bri­tan­ni­en ef­ter and­ra världs­kri­get. Un­der se­na­re år har Brixton bli­vit ett natt­livs­stäl­le med ba­rer och re­stau­rang­er som loc­kar en ny publik till si­na ga­tor. Loughborough Junction, som lig­ger in­klämd mel­lan Brixton och Cam­ber­well, har ny­li­gen bör­jat kän­na på för­ny­el­sens ef­fek­ter.

På Sta­tion Ro­ad i Brixton tar en grupp go­spelsång­a­re i allt vad de har när de sjung­er med ar­mar­na högt upp i luf­ten som i ett gläd­je­rus. Vid bå­gen bakom dem står en rad skylt­doc­kor med pe­ruk och ut­gör de­ras publik. Längs vägen trängs en slak­ta­re och en gros­sist om ut­rym­met bred­vid en ele­gant tapas­ked­ja. Järn­vägs­bå­gar­na går hand i hand med lo­kal­po­li­tik i Brixton, där en på­gåen­de sta­tus­för­valt­nings­pro­cess har för­dju­pat klyf­tan mel­lan fat­ti­ga och väl­bär­ga­de. Hy­ror­na höjs och tving­ar eta­ble­ra­de fö­re­tag att stänga för att gö­ra plats för mer lön­sam­ma ked­jor.

Lon­don Beer Lab lig­ger gömd på en lugn bak­ga­ta i Brixton. De har und­vi­kit kon­tro­ver­sen, del­vis för att grun­dar­na va­rit kus­ligt mys­tis­ka. ”Vi skaffade det­ta stäl­le som ett skal”, för­kla­rar Karl Du­rand-o’con­nor, som grun­da­de stäl­let till­sam­mans med Bru­no Ala­jou­a­ni­ne. ”Det var april och is­kallt. Vi gräv­de av­lop­pen för hand. Tyd­li­gen be­stäm­mer man sig för att gö­ra sa­ker själv när man in­te vet bätt­re.”

Den­na ef­ter­mid­dag för­be­re­der per­so­na­len ba­ren. De skri­ver på grif­fel­tav­lan bakom den ofär­di­ga bar­dis­ken och fyl­ler på flask­bu­ti­ken. Ett par är här för att bryg­ga en öl till sitt bröl­lop och vå­ra näs­bor­rar fylls med dof­ten av malt. Överallt lig­ger trat­tar, kan­nor och hin­kar, en upp­sätt­ning nöd­vän­dig för bryg­ge­ritra­di­tio­nen.

”Utrust­ning­en är av­sedd för små bryg­ge­ri­er och pas­sar bra till att pro­va oli­ka sa­ker med”, sä­ger Karl. ”Bru­no för­sök­te gö­ra gu­aca­mo­le-öl, det gick väl­digt bra för­u­tom att det in­te alls fanns nå­gon smak av avo­ka­do.”

Lon­don Beer Lab (en­dags­kurs i öl­brygg­ning 950 kr, lon­don­be­er­lab.com) HUNG­RIG? BIOBAREN SER­VE­RAR PIZ­ZA! Whir­led Ci­ne­ma (med­lem­skap per må­nad från 120 kr, whir­led­ci­ne­ma.com)

Lon­don Beer Lab har ock­så en an­nan bå­ge i när­lig­gan­de Loughborough Junction. Där är det mest bil­me­ka­ni­ker som står för fö­re­ta­gan­det i bå­gar­na, men för­änd­ring­en när­mar sig. I en av bå­gar­na hu­se­rar en te­a­ter och i en an­nan, längs en smut­sig bak­ga­ta, lig­ger Whir­led Ci­ne­ma – ett ihå­ligt film­rum med rött sken över mur­ver­ket och 60 styc­ken få­töl­jer i plysch och lä­der för klub­bens med­lem­mar.

Mi­gu­el’s Box­ing Gym lig­ger bred­vid med si­na dun­kan­de ljud – grymt­ning­ar, gum­mi­su­lors ekan­de gnis­sel och rass­let av box­nings­säc­kar. Luk­ten av in­stängd svett och lä­der blan­dar sig. En box­a­re står i ring­en, med ar­mar­na på re­pen och glitt­ran­de hud. Han vän­tar på kloc­kans sig­nal som sät­ter igång ron­den. Det är en var­dags­ef­ter­mid­dag, men stäl­let är pac­kat.

”Mi­gu­el’s säl­jer at­mo­sfä­ren”, sä­ger äga­ren Ste­ve Mi­gu­el. ”Du kom­mer hit och kän­ner dig väl­kom­men. Du kan dan­sa, du kan box­as, du kan gö­ra vad som helst här.”

Mi­gu­el’s dril­lar mäs­ta­re, men de er­bju­der ock­så klas­ser för and­ra i sam­häl­let – barn, ar­bets­lö­sa och män­ni­skor med psy­kis­ka pro­blem. White-col­lar box­ing (tjäns­te­mans­box­ning) är bland det mest po­pu­lä­ra här. ”Det är kon­tors­ar­be­ta­re som vill bli näs­ta Mi­ke Ty­son. De går i grän­den och tän­ker: ’Åh, nu är jag i Brixton! Jag är verk­li­gen hardco­re!’” Det är en märk­lig hän­del­se­ut­veck­ling – en ny våg av rik lo­kal­be­folk­ning, för­förd av om­rå­dets gam­la mod. Men Ste­ve ryc­ker på ax­lar­na. ”Brixton har för­änd­rats myc­ket och man mås­te föl­ja med, det är så man över­le­ver. Så har vi gjort.”

Det är nå­got väl­be­kant över des­sa si­do­sam­häl­len som trivs un­der bå­gar­na. Ovan­för rul­lar tåg som en takt­mä­ta­re, men un­der spå­ren svänger sta­den i en an­nan takt – en ore­gel­bun­den, oe­mot­stånd­lig rytm med en be­römd käns­la av ener­gi och dy­na­mik. På Mi­gu­el’s ring­er kloc­kan. Box­a­ren stret­char sin nac­ke, lyf­ter knyt­nä­var­na och kli­ver till­ba­ka in i ring­en.

Jessica Cole är Lo­ne­ly Pla­nets ar­ti­kel­re­dak­tör. Hon har ald­rig hört lju­det av så många tåg som när hon gjor­de re­se­arch för den­na ar­ti­kel.

Mi­gu­el’s Box­ing Gym (klas­ser från 120 kr, klas­ser för ar­bets­lö­sa 12 kr, mi­gu­els­box­ing­gym.co.uk)

Box­a­re har sla­gits med säc­kar­na på Mi­gu­el’s Box­ing Gym i 22 år.

Ett my­sigt krypin för en film­kväll på Whir­led Ci­ne­ma.

Nat Ry­les fyl­ler på med lakvat­ten på Lon­don Beer Lab. In­ring­at: Öl­prov­ning­en går ock­så i la­bo­ri­e­to­ri­e­te­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.