Kri­tik rik­tas från bo­en­de mot av­tal om sam­ar­be­te

Kom­mu­nen läg­ger sig platt om de skri­ver kon­trakt med Trygg­hem för Träkvis­ta torg. Det me­nar bo­en­de i om­rå­det.

Mälarö Tidning - - Front Page - Li­sa Halldén 08-560 314 11 li­sa@ma­la­ro­tid­ning.se

Det som från bör­jan skul­le bli 142 ny­bygg­da bo­stä­der har nu ökat till drygt 150. Och hu­set där det pla­ne­ra­de äldre­bo­en­det ska fin­nas kom­mer få yt­ter­li­ga­re en vå­ning för att rym­ma fler vård­plat­ser.

Pla­ner­na som Trygg­hem har för Träkvis­ta torg har in­te för­änd­rats i den rikt­ning som många bo­en­de hop­pa­des när de i hös­tas kraft­sam­la­de i pro­test. Nu fö­re­slår kom­mun­sty­rel­sen att ett sam­ar­bets­av­tal ska god­kän­nas med Trygg­hem. Be­slu­tet ska fat­tas på kom­mun­full­mäk­ti­ge­mö­tet näs­ta vec­ka.

– Vi var över 200 per­so­ner som träf­fa­de po­li­ti­ker på Eke­by­hovs slott i hös­tas. Men de har in­te ta­git med någ­ra av vå­ra syn­punk­ter, sä­ger Träkvis­ta­bon Ka­rin Lars­son.

Bor­de stäl­la hög­re krav

Hon me­nar att kom­mu­nen ge­nom sam­ar­bets­kon­trak­tet lå­ser sig fast vid Trygg­hems pla­ner. Och det­ta i ett ske­de då de­talj­pla­nen än­nu in­te är klar och man in­te vet vad som ska få byg­gas.

Det öka­de an­ta­let bo­stä­der är ett sätt för Trygg­hem att max­i­me­ra si­na vins­ter, och för des­sa vinst­in­tres­sen läg­ger sig kom­mu­nen platt, tyc­ker hon.

– Vi skul­le öns­ka att kom­mu­nen ställ­de krav. Jag tyc­ker man säl­jer sig li­te bil­ligt, sä­ger hon.

Kom­mu­nal­rå­det Adam Reu­ter­ski­öld (M) me­nar att sam­ar­bets­av­ta­let be­hövs för att sä­ker­stäl­la att Trygg­hem byg­ger ett bra äldre­bo­en­de. Men av­ta­let ska in­te för­väx­las med de­talj­pla­ne­ar­be­tet.

– De syn­punk­ter­na vi har fått in be­ar­be­tas just nu av tjäns­te­män­nen och de kom­mer kom­ma till­ba­ka till po­li­ti­ken, sä­ger han.

Om det se­dan blir kom­mu­nen el­ler ex­plo­a­tö­ren som ska bä­ra kost­na­der­na för den in­fra­struk­tu­ren som be­hövs kom­mer kun­na re­gle­ras i ett ex­plo­a­te­rings­av­tal.

– Vi från kom­mu­nens si­da mås­te ta an­svar för att kom­mu­nen väx­er på ett bra sätt. Att byg­ga bo­stä­der är en sak, men vi mås­te ock­så se till att all kom­mu­nal ser­vice föl­jer med i sam­ma takt, sä­ger han.

FOTO: LI­SA HALLDÉN

ORO. Många runt Träkvis­ta och San­dud­den har pro­te­ste­rat mot bygg­pla­ner­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.