Gräv­ning vän­tar på Lovö

Mälarö Tidning - - Front Page - Jonas Månsson 08-560 314 27 jonas@ma­la­ro­tid­ning.se

Sä­song­en är egent­li­gen slut.

Men nu kan ett sista event bli av i Eke­by­hovs­bac­ken.

– Det blev väl­digt sent på­kom­met, sä­ger snow­board­pro­fi­len Ants Neo.

I sön­dags stäng­de den or­di­na­rie sä­song­en i Eke­by­hovs­bac­ken. Den som mis­sa­de sista åket kan få en ny chans i hel­gen.

In­nan sä­song­en 2017/2018 de­fi­ni­tivt är över hop­pas snow­board­pro­fi­len Ants Neo, känd från bland an­nat Stock­holm subur­ban sur­fers, att Eke­by­hovs­bac­ken och ar­range­mang­et ”Snow­board­ka­las” ska loc­ka de som än­nu in­te lagt brä­dan på hyl­lan.

– Jag har gjort så­dant här förr och det bru­kar näs­tan bli ro­li­gast med sista-mi­nu­ten-event, sä­ger Ants Neo, som är ini­ti­a­tiv­ta­ga­re och ar­ran­gör.

Öp­pet för al­la

Han upp­le­ver att al­la snow­boar­då­ka­re in­te all­tid kän­ner sig helt hem­ma i mer klas­sis­ka snow­board­täv­ling­ar. Där ska hel­gens event bli en mot­vikt och mer fritt för del­ta­gar­na.

– Jag vill ta till­ba­ka sväng­en i snow­board. Många ser ba­ra den to­ta­la eli­ten som flip­par, snur­rar och gör så obe­grip­li­ga sa­ker att folk in­te läng­re kän­ner att det är ro­ligt att åka, när de ser en film el­ler bild. Det blir ba­ra en cir­kus, sä­ger han.

Ar­range­mang­et rik­tar sig till al­la åld­rar och kom­mer de­las in i fem oli­ka klas­ser. Bland an­nat en för barn, en för ung­do­mar och en för åka­re som kör ut­an stål­kan­ter.

– Det ska bli jät­te­ro­ligt. Det blir en chans för många att åka och träf­fa li­ka­sin­na­de, sä­ger han.

Blir in­te in­tres­set till­räck­ligt stort kan det kom­ma att stäl­las in.

– Vi hyr bac­ken och jag mås­te få ihop 200 styc­ken del­ta­ga­re. Vi har inga spon­so­rer, sä­ger Ants Neo.

Mer in­for­ma­tion om ”Snow­board­ka­las” finns på ar­range­mang­ets Fa­ce­book­si­da.

FOTO: JONAS MÅNSSON/LINDA GREN

ÅKNING. Det kan bli åkning i Eke­by­hovs­bac­ken i hel­gen. Ants Neo ar­ran­ge­rar ”Snow­board­ka­las”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.