Li­be­ra­ler­na hung­ri­ga­re ef­ter av­hopp från Al­li­an­sen

Al­li­ans­av­hop­pet gjor­de gott. Nu står Li­be­ra­ler­na in­för en val­rö­rel­se i op­po­si­tion. – Sam­tal med män­ni­skor blir det vik­ti­gas­te, sä­ger Gö­ran Hell­malm.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Text: Jonas Månsson

Vi ska be­va­ra Ekerös lant­li­ga ka­rak­tär.

Från sty­ran­de ma­jo­ri­tet till op­po­si­tion. Det kli­vet gjor­de Li­be­ra­ler­na i mars 2017. Bland an­nat ef­ter oli­ka syn med Ekerö­al­li­an­sen i frå­gor som flyk­ting­mot­ta­gan­de och San­dud­dens sko­las fram­tid. Nu vän­tar val­rö­rel­se för Gö­ran Hell­malm och det bor­ger­li­ga op­po­si­tions­par­ti­et Li­be­ra­ler­na.

– Det har va­rit nyt­tigt för par­ti­et att va­ra fri­ståen­de. Vi har fun­de­rat på vad vi vill med Ekerö och hur vi vill job­ba. Det har ska­pat en li­te mer hung­rig stäm­ning i par­ti­et och vi är för­hopp­nings­vis mer ef­ter­tänk­sam­ma, sä­ger han.

Gö­ran Hell­malm är pre­cis som för­ra va­let par­ti­ets topp­namn och kän­ner att han lätt re­la­te­rar till många väl­ja­res var­dag.

– Jag har barn på vå­ra sko­lor, bor här, pend­lar fy­ra da­gar i veckan och jag är li­ka fru­stre­rad över tra­fi­ken som al­la and­ra, sä­ger han.

Ut­bild­ning är hjär­te­frå­gan

Gö­ran Hell­malm be­skri­ver ut­bild­nings­frå­gor som bå­de par­ti­ets och sin hjär­te­frå­ga och han vill job­ba med lång­sik­tigt ar­be­te för god häl­sa i sko­lan fy­siskt och psy­kiskt.

– Fram­för allt hand­lar det om att ge till­räck­li­ga re­sur­ser. Se­dan mås­te vi stär­ka de proff­si­ga män­ni­skor som finns in­om sko­lan så att de kan gö­ra sitt jobb. Så­dant kan jag som lo­kal­po­li­ti­ker bi­dra med, sä­ger han.

Just lång­sik­tig­het ser han som ett nyc­kelord för sam­hälls­pla­ne­ring.

– På en ti­o­års­pe­ri­od kom­mer kom­mu­nen ut­veck­las enormt. Då mås­te vi i po­li­ti­ken bör­ja pla­ne­ra nu. Om tio år har vi vux­it. Det ska fin­nas en mång­fald av bo­stä­der och le­van­de centrum, sä­ger han.

En­ligt Ekerö kom­muns be­folk­nings­pro­gnos ska Ekerö ha 30 500 in­vå­na­re 2023. Var ska al­la bo?

– Vi ska be­va­ra Ekerös lant­li­ga ka­rak­tär. Kom­mu­nen mås­te va­ra pro­ak­tiv och ver­ka för att byg­ga bo­stä­der i tä­torts­ban­det och se över för­tät­ning­ar. Vi tror att det är en styr­ka att ha det kom­mu­na­la bo­stads­bo­la­get som ett verk­tyg.

Hur ska skol­si­tu­a­tio­nen lö­sas?

– Vi be­hö­ver ett par nya sko­lor och ett an­tal för­sko­lor. Ele­van­tal går upp och ner och då mås­te man hit­ta sätt med flex­ib­la lo­ka­ler som går att an­vän­da i and­ra verk­sam­he­ter. Vi ser gär­na fler fri­ståen­de ak­tö­rer.

Hur ska de äld­re tas om­hand?

– Mång­fald av bo­stä­der, mind­re lä­gen­he­ter och rad­hus som man kan bo i som äld­re. Vi be­hö­ver mö­tes­plat­ser och ett ak­tivt för­e­nings­liv så att man in­te all­tid ska be­hö­va åka in till Stock­holm. Det är även vik­tigt att till­han­da­hål­la äldre­bo­en­de på lands­bygdsö­ar­na.

Hur ska tra­fi­ken lö­sas?

– Får man fler stom­buss­lin­jer kan man kom­plet­te­ra med mind­re ring­lin­jer. Se­dan vill vi att Ekerö blir pi­lot­pro­jekt för an­rops­styrd tra­fik och flex­ib­la natt­stopp för bus­sar.

Vad ska gö­ras för unga?

– För­e­nings­li­vet är jät­te­vik­tigt. Vik­ti­gast av allt är att ut­gå från vad ung­do­mar­na själ­va tyc­ker. Det mås­te fin­nas al­ter­na­tiv. Al­la loc­kas in­te av ung­doms­går­dar­na el­ler Fa­bri­ken som snart stäng­er.

Hur ska Ekerö bli bäst på in­teg­ra­tion?

– Bo­stä­der och ar­be­te är vik­tigt. Vi mås­te va­ra bra på att det finns ut­bild­ning här. Vi tyc­ker till ex­em­pel att det ska gå att stu­de­ra SFI (Svens­ka för in­vand­ra­re) här.

Hur mö­ter ni öns­kan om mer po­lisnär­va­ro?

– Ekerö är en trygg mil­jö. Se­dan be­hövs, åter­i­gen, lång­sik­tig­het. Vi har fö­re­sla­git ut­ö­kat an­tal fäl­tas­si­sten­ter och re­sursteam i sko­lan. Po­li­sen är en na­tio­nell frå­ga, men lo­ka­la po­li­ti­ker har ett an­svar att fö­ra fram vad vå­ra in­vå­na­re vill och be­hö­ver.

Vad av­gör va­let?

– Riks­po­li­ti­ken på­ver­kar till viss del. Se­dan tror jag att det på­ver­kar vil­ka som kan vi­sa en po­si­tiv bild av hur Ekerö kan va­ra i fram­ti­den.

FOTO: JONAS MÅNSSON

NYTT. Att ver­ka i op­po­si­tion i Ekerö har va­rit en ny si­tu­a­tion för Li­be­ra­ler­nas Gö­ran Hell­malm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.