Ko­lo­ni­lott mö­ter mat­kas­sen på Fä­ringsö

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Li­sa Halldén 08-560 314 11 li­sa@ma­la­ro­tid­ning.se

Ko­lo­ni­lot­ten mö­ter mat­kas­sen.

Så kan man sam­man­fat­ta en ny fö­re­tagsidé som tar form på Fä­ringsö.

Det är en ko­lo­ni­lott, men med en tvist. Be­ro­en­de på hur myc­ket tid du själv vill läg­ga på din od­ling väl­jer du näm­li­gen till oli­ka tjäns­ter.

Du kan väl­ja ett ” grö­na fing­rar”-pa­ket där du får till­gång till den 50 kvadrat sto­ra od­lings­lot­ten och vat­ten.

Men du kan ock­så väl­ja ett pa­ket där du ba­ra pe­tar ner frö­na och se­dan tar emot skör­den vid sä­song­ens slut. Ko­lo­ni­lot­ten mö­ter mat­kas­sen?

– Ja pre­cis! Det är så vi har tänkt oss det, sä­ger Re­bec­ca Nor­man, som till­sam­mans med sin fäst­man Niklas Ring­borg dri­ver Od­lings­lot­ten.

Skräd­dar­syd­da lot­ter De star­ta­de i vint­ras och för­ra hel­gen plöj­des de förs­ta sex lot­ter­na upp. 19 kun­der har ting­at lot­ter och in­tres­set har kom­mit bå­de från de med stor kun­skap om od­ling och från de som be­hö­ver hjälp.

– Vi kom­mer er­bju­da fullser­vice­land, och de pa­ke­ten kom­mer vi ut­for­ma ut­i­från vad var­je kund be­hö­ver, sä­ger Re­bec­ca Nor­man.

Lot­ter­na lig­ger vid Sve­gro, strax norr om Sten­ham­ra. Re­bec­ca Nor­man är själv upp­växt på går­den.

– Be­tes­mar­ker­na har an­vänts för fri­lands­od­ling ti­di­ga­re så det är ro­ligt att få an­vän­da det på det sät­tet igen, sä­ger hon.

Förs­ta hel­gen i maj ska åt­minsto­ne 19 lot­ter va­ra upp­plöj­da, för då ska de som an­mält in­tres­se kom­ma och tit­ta på mar­ken. Men fram­ö­ver ska det fin­nas upp till 100 lot­ter på plats.

Re­bec­ca Nor­man pla­ne­rar ock­så för ett klubb­hus, ett kafé som är öp­pet på hel­ger­na, en grill­plats och nå­got för bar­nen att gö­ra. Dess­utom ska går­dens får flyt­tas till en ha­ge i när­he­ten.

I fram­ti­den är ock­så tan­ken att det ska gå att väl­ja oli­ka ty­per av od­lings­lot­ter.

– Kanske ett sal­lads­land, och ett sär­skilt typ av od­lings­land för bar­nen. Vi har så myc­ket tan­kar och pla­ner. Men vi bör­jar så här i år och så får vi se hur det ut­veck­las, sä­ger hon.

FOTO: LI­SA HALLDÉN

NYTT. Re­bec­ca Nor­man har sto­ra pla­ner in­för fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.