MÅNGA BIN DÖR PÅ ÖARNA – OCH ING­EN VET VAR­FÖR

– Det är myc­ket all­var­ligt, sä­ger Mats Andersson, ord­fö­ran­de i Mä­larö­ar­nas biod­lar­för­e­ning.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - De är väl­digt vik­ti­ga så om de för­svin­ner får det sto­ra kon­se­kven­ser. 08-560 314 11 li­sa@ma­la­ro­tid­ning.se Ma­la­ro­Tid­ning.se Li­sa Halldén

När biod­la­re på Mä­larö­ar­na öpp­na­de si­na sam­häl­len ef­ter vin­tern var det många som drog ef­ter an­dan.

Fle­ra bi­sam­häl­len var dö­da, and­ra väl­digt sva­ga.

– Det hör till att man för­lo­rar nå­got sam­häl­le då och då, men i år ser det ut att va­ra myc­ket mer än van­ligt, sä­ger Mats Andersson, ord­fö­ran­de i Mä­larö­ar­nas biod­lar­för­e­ning.

För­e­ning­en har sex ku­por i Eke­by­hovspar­ken. När ku­por­na öpp­na­des ef­ter vin­tern var bi­na dö­da i tre av dem.

– Och de var väl­digt sva­ga i de and­ra tre så det finns risk att de in­te kla­rar sig. El­ler att de de­fi­ni­tivt in­te blir så starka att de ger nå­gon ho­nung, sä­ger Mats Andersson.

Vet in­te var­för

Än så länge vet man in­te alls var­för bi­na dör.

Re­dan för­ra året var det många bin som dog och då var Fä­ringsö värst drab­bad. Men i år tycks det va­ra än­nu vär­re och nu har bin dött hos biod­la­re över he­la kom­mu­nen, be­rät­tar Mats Andersson.

– Många har bli­vit av med al­la bin de har. Då mås­te de bör­ja om från bör­jan, och då lig­ger det nä­ra till hands att tän­ka att man läg­ger av, sä­ger han.

Det­ta är myc­ket all­var­ligt ef­tersom det in­te finns så många biod­la­re på öarna, me­nar Mats Andersson.

– Nu käm­par vi för att det ska fin­nas bin i na­tu­ren över hu­vud ta­get på Mä­larö­ar­na, sä­ger han.

Tar pro­ver

För att ta re­da på vad som har hänt med bi­na ska Ani­ta Pers­son ta pro­ver i al­la ku­por där bin har dött. Hon är bi­till­syns­man för Mä­larö­ar­nas biod­la­re, vil­ket in­ne­bär att hon är ut­sedd av läns­sty­rel­sen för att kon­trol­le­ra bi­sam­häl­le­na på öarna.

De pro­ver hon sam­lar in skic­kas se­dan till Sve­ri­ges lant­bruks­u­ni­ver­si­tet som för­hopp­nings­vis kan hit­ta vad pro­ble­met är.

Of­ta är det många fak­to­rer som sam­ver­kar när bin dör. En fak­tor kan va­ra en då­lig som­mar, då bi­na in­te hin­ner växa sig starka el­ler sam­la in nog med pol­len. En an­nan är en lång vin­ter, då bi­na blir sit­tan­de i ku­pan väl­digt länge.

– Men jag är in­te alls sä­ker på att det är pro­ble­met i år, sä­ger Mats Andersson.

Sö­ker ef­ter ras­bin

Han för­sö­ker nu hit­ta folk som kan säl­ja bin till de som för­lo­rat si­na. Men det är in­te vil­ka bin som helst som du­ger.

– Här ute på Mä­larö­ar­na har vi hål­lit en ras som he­ter Car­ni­ca. Det är en bi­ras som är väl läm­pad för oss här, med en ti­dig vår och ett gans­ka tvärt av­slut på nek­tar­dra­get. Kö­per vi in and­ra bin så för­stör vi det avels­ar­be­te som gjorts, sä­ger han.

För­svin­ner bi­na så på­ver­kar det skör­dar­na på öarna.

– Bi­na hjäl­per till med pol­li­ne­ring­en och blir det in­te rik­tigt pol­li­ne­rat så blir det in­te rik­ti­ga fruk­ter. De är väl­digt vik­ti­ga så om de för­svin­ner får det sto­ra kon­se­kven­ser, sä­ger Mats Andersson.

OROAD. Mats Andersson, ord­fö­ran­de i Mä­larö­ar­nas biod­lar­för­e­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.