Ne­kas kon­trakt trots bor­genslöf­te

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jonas Månsson 08-560 314 27 jonas@ma­la­ro­tid­ning.se

Ef­ter år i bo­stads­kö fanns en öpp­ning till ett riv­nings­kon­trakt.

Då sat­te en be­tal­nings­an­märk­ning stopp för tre­barns­mam­man Mi­chae­la Eken­hjälm.

Att hen­nes mam­ma lo­vat att gå i bor­gen hjäl­per in­te.

Ef­ter en se­pa­ra­tion ham­na­de Fä­ringsö­bon och tre­barns­mam­man Mi­chae­la Eken­hjälm i en tuff eko­no­misk si­tu­a­tion. Hon är i dag en­sam­stå­en­de med de tre bar­nen där den yngs­ta är tre vec­kor gam­mal. Ny­li­gen var hon aktuell för ett riv­nings­kon­trakt i gam­la Fä­ringsö­hem­met. Kon­trak­tet skul­le sträc­ka sig till 2022.

– Jag stod först i kön och skul­le tac­ka ja, då sa­de de att jag ha­de för myc­ket be­tal­nings­an­märk­ning­ar. Det är in­te någ­ra hy­res­av­vi­kel­ser, jag har go­da bo­en­de­re­fe­ren­ser och en in­komst plus att min mam­ma kan gå i bor­gen, sä­ger hon.

Stor skill­nad I dags­lä­get hyr fa­mil­jen en stu­ga på 30 kvadrat­me­ter i and­ra hand. Ef­tersom Mi­chae­la har ett ny­fött barn kan hon i dags­lä­get in­te bör­ja job­ba. Bo­sta­den ha­de in­ne­bu­rit stor skill­nad för fa­mil­jen me­nar hon.

– Det ha­de va­rit en stor hjälp för mig. Hy­ran var bil­lig, jag ha­de kun­nat spa­ra ben­sin­peng­ar ge­nom att gå till sko­la och för­sko­la. Näs­ta år ha­de jag kun­nat job­ba och jag skul­le kun­na va­ra skuld­fri om tre år. Nu vet jag in­te vart jag ska ta vä­gen, sä­ger hon.

Ekerö Bo­stä­der har ta­git del av re­ak­tio­ner på ären­det i so­ci­a­la me­di­er. De kan dock en­ligt fö­re­ta­gets po­li­cy in­te ut­ta­la sig i en­skil­da fall, nå­got de även har in­for­me­rat Mi­chae­la om.

Hår­da reg­ler Där­e­mot kom­men­te­rar det kom­mu­na­la bo­stads­bo­la­gets vd, Ti­mo Si­i­ka­lu­o­ma, vad som gäl­ler för kon­trakt med hy­res­gäs­ter i ge­ne­rel­la or­da­lag.

– Man mås­te kun­na vi­sa att man in­te har be­tal­nings­an­märk­ning­ar och vi­sa att man har skött si­na be­tal­ning­ar. An­nars kan man bli ne­kad ett kon­trakt, sä­ger han.

En­ligt Mi­chae­la Eken­hjälm har hen­nes mam­ma lo­vat att gå i bor­gen för att hjäl­pa dot­tern med kon­trak­tet. Det be­vil­ja­des in­te av Ekerö Bo­stä­der.

– Rent all­mänt är det få fall där det god­känts. Nu är jag ny i fö­re­ta­get, men un­der de två och en halv må­na­der jag har job­bat här har vi in­te be­vil­jat det, sä­ger Ti­mo Si­i­ka­lu­o­ma.

En­ligt ho­nom gäl­ler en bor­gens­för­bin­del­se i två år. Av sä­ker­hets­skäl kan av­tal in­te in­gås un­der de för­hål­lan­de­na, me­nar han.

– Ing­en hy­resvärd, var­ken all­män­nyt­tan el­ler pri­va­ta kan tillå­ta att hy­res­gäs­ter in­te be­ta­lar hy­ror. Be­tal­nings­an­märk­ning­ar sig­na­le­rar en bris­tan­de be­tal­nings­mo­ral och vi kan in­te ris­ke­ra hy­res­bort­fall som med­för ex­tra ad­mi­nist­ra­tion och en kost­nad som hy­reskol­lek­ti­vet ska stå för, sä­ger han.

Är det nå­gon skill­nad om barn är in­blan­da­de?

– Om det är barn in­blan­dat och man är be­fint­lig hy­res­gäst och ham­nar i en si­tu­a­tion där man in­te kan be­ta­la hy­ran sam­ar­be­tar vi med so­ci­al­tjäns­ten så att barn­fa­mil­jen in­te ham­nar på ga­tan. Är det en barn­fa­milj som in­te är hy­res­gäst har vi in­te det an­sva­ret. Då mås­te per­so­nen själv vän­da sig till so­ci­al­tjäns­ten.

CANNERVIK FOTO: DA­NI­EL

NEJ. Den som vill hy­ra hos Ekerö Bo­stä­der får in­te ha en be­tal­nings­an­märk­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.