Så myc­ket sjönk vil­la­pri­ser­na

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Li­sa Halldén 08-560 314 11 li­sa@ma­la­ro­tid­ning.se

Fal­lan­de pri­ser och lågt ut­bud. Nya siff­ror vi­sar på en si­raps­seg bo­stads­mark­nad i Ekerö kom­mun.

– Men nu känns det som om folk är li­te mer på hug­get, sä­ger Mar­tin Lars­son, fas­tig­hets­mäk­la­re vid Svensk fas­tig­hets­för­med­ling.

Ekerös vil­la­pri­ser har ti­di­ga­re va­rit ro­bus­ta jäm­fört med res­ten av Stock­holm, men i mars blev fal­let dju­pa­re här än i lä­net som hel­het.

Nya siff­ror från Svensk Mäklar­sta­tistik vi­sar att pri­ser­na bac­ka­de med 6,5 pro­cent i Ekerö jäm­fört med för­ra året. Det var 0,5 pro­cen­ten­he­ter läg­re än läns­snit­tet.

Även i ett tre­må­na­ders per­spek­tiv har pri­ser­na bac­kat. De se­nas­te tre må­na­der­na har kvadrat­me­ter­pri­ser­na på Ekerö vil­lor va­rit 39 647 kro­nor, vil­ket är 4,5 pro­cent läg­re än mel­lan ok­to­ber 2017 och de­cem­ber 2017.

Fas­tig­hets­mäk­la­ren Mar­tin Lars­son me­nar att pri­ser­na spre­tar myc­ket.

– Men om man ska hit­ta nå­gon slags röd tråd så är det att det är de li­te dy­ra­re hu­sen som gått ner, sä­ger han.

Det nya amor­te­rings­kra­vet på­ver­kar sär­skilt det öv­re pris­seg­men­tet, ef­tersom det gör det svå­ra­re att fi­nan­si­e­ra den pris­klas­sen, me­nar han.

Ut­bu­det av fas­tig­he­ter till sa­lu har ock­så va­rit re­kord­lågt un­der mars, sär­skilt i Stock­holms län.

– Om­sätt­ning­en har mins­kat och det gör folk li­te för­sik­ti­ga, sä­ger han.

Han tyc­ker att mark­na­den var sär­skilt seg un­der no­vem­ber, de­cem­ber och ja­nu­a­ri.

– Men sen tyc­ker jag det har vak­nat till liv li­te i feb­ru­a­ri och än­nu mer i mars. Vi får fler för­fråg­ning­ar från folk som ska säl­ja ock­så. Det ty­der på att folk li­tar på mark­na­den, sä­ger han.

Det ty­der på att folk li­tar på mark­na­den.

FOTO: JONAS MÅNSSON

NER. Vil­la­pri­ser­na har bac­kat i kom­mu­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.