Böc­ker kan ge myc­ket barn namn­si nspi­ra­tion

Mälarö Tidning - - Hej Malaroarna - LI­SA HALLDÉN Re­por­ter li­sa @ma­la­ro­tid­ning.se

In­nan Pe­ter Pan väx­te upp till en fik­tiv poj­ke med tvi­vel­ak­tig mo­ral och Ho­ra­ce Eng­dahl-lik gri­sig­het var han i JM Bar­rie’s sa­ga en li­ten be­bis som ram­la­de ur sin vagn. Det var i Lon­don-par­ken Ken­sing­ton gar­den det­ta hän­de, och när par­ken stäng­de på nat­ten tog fåg­lar­na hand om ho­nom.

När jag härom­da­gen tog en sväng runt Drott­ning­holm spar­ken och såg de små få­gel­fyll­da öar som lig­ger i dam­mar­na där kom jag att tän­ka på den sagan igen. Jag äls­ka­de den när jag var barn och när jag själv fick barn var jag rätt su­gen på att dö­pa en av dem till Wen­dy.

Det blev in­te Wen­dy, ut­an i stäl­let blev det hen­nes pap­pas kär­lek till Tol­ki­en som fick in­spi­re­ra namn­va­let.

Att böc­ker in­spi­re­rar namn­val är nog in­te så ovan­ligt. När­jag för­ra hel­gen var­på namn­giv­nings ce­re­mo­ni­för värl­dens fi­nas­te sys­ter­dot­ters å be­rät­ta­de många om så­da­na re­fe­ren­ser. Även sys­ter­dot­terns namn har in­spi­re­rats av en ka­rak­tär i en bok som hen­nes mam­ma (och mos­ter) äls­ka­de som barn.

Me­del­ål­dern för de 4 779 per­so­ner som he­ter Ronja är 15 år, och det är nog rim­ligt att tän­ka sig att de­ras för­äld­rar läst och äls­kat Astrid Lind­grens bok. San­no­likt är det sam­ma för de 1 703 per­so­ner, med me­del­ål­der på 13 år, som har Al­fons som till­tals­namn.

Och Alice, det van­li­gas­te nam­net på nyfödda flic­kor 2017, är kanske i al­la fall del­vis un­der­lands-kopp­lat?

Men till sy­ven­de och sist får än­då oli­ka per­so­ner oli­ka as­so­ci­a­tio­ner till ens namn. När mi­na barn blädd­ra­de i för­ra veckans tid­ning och såg min kol­le­ga Jonas Måns­sons namn un­der hans krö­ni­ka ena­des de om att han ha­de ett ma­ka­löst fint namn: ”Må­nens son. Det är ett namn för en prins”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.