För in­skic­kat ej be­ställt ma­te­ri­al an­sva­ras ic­ke.

Mälarö Tidning - - Hej Malaroarna -

Ext­ra­er­bju­dan­den och lik­nan­de gäl­ler un­der ut­giv­nings­vec­kan om ej an­nat anges i an­non­sen. Tid­ning­ens an­svar för fel i an­nons är be­grän­sat till högst an­nons­kost­na­den. Allt ma­te­ri­al i tid­ning­en lag­ras di­gi­talt och pub­li­ce­ras och till­han­da­hålls i di­gi­ta­la me­di­er lik­som i vår ar­kiv­da­ta­bas. Den som sän­der ma­te­ri­al till tid­ning­en an­ses med­ge så­dan di­gi­tal lag­ring och pub­li­ce­ring samt så­dant till­han­da­hål­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.