Få vålds­brott an­mäl­des i fjol

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Att Ekerö är en trygg kom­mun att bo och vis­tas i är en bild som po­li­sen of­ta de­lar. Den bil­den stäm­mer väl med ny­li­gen pub­li­ce­ra­de siff­ror från Kom­mun- och lands­tings­da­ta­ba­sen och Brotts­före­byg­gan­de rå­det. Siff­ror­na som gäl­ler an­tal an­mäl­da vålds­brott per 100 000 in­vå­na­re vi­sar att Ekerö lig­ger läg­re än de fles­ta and­ra kom­mu­ner­na i Stock­holms län.

Ekerö ha­de 530 an­mäl­da vålds­brott per 100 000 in­vå­na­re vil­ket kan jäm­fö­ras med 1 081 sett till he­la lan­det. I lä­net lig­ger Stock­holm högst med 1 531 an­mäl­ning­ar. En­dast Li­din­gö med 462 och Vax­holm med 358 an­mäl­ning­ar lig­ger un­der Ekerö sett till lä­net.

Siff­ror­na har sam­man­ställts av Ny­hets­by­rån Sirén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.