S: Bygg en ny sport­hall

Mälarö Tidning - - Tyck Om! - Pet­ra Ham­mar 2:e vice ordf. tek­nis­ka nämn­den Per Sjö­din 2:e vice ordf. kul­tur- och fri­tids­nämn­den

När kom­mun­sty­rel­sen i bör­jan av 2014 fat­ta­de be­slut om att det skul­le byg­gas en ny sport­hall i Ekerö av­sat­tes 35 mil­jo­ner kro­nor till det­ta. Det är en rim­lig kost­nad för en sport­hall och Ekerös med­bor­ga­re var re­dan då ett stort be­hov av minst en ny hall då många spor­ter stod ut­an lo­kal att ut­ö­va sin verk­sam­het i.

Vä­gen till en fär­dig sport­hall var allt an­nat än rak och lö­pan­de till­kom kost­na­der ut­an­för bud­ge­tens ra­mar. Bland an­nat fick hal­len ett upp­värm­nings­sy­stem där man skul­le an­vän­da sig av fjärr­vär­me, Ekerö har ing­en fjärr­vär­me.

När slut­re­do­vis­ning­en kom lan­da­de no­tan på drygt 78 mil­jo­ner kro­nor, det vill sä­ga mer än dub­belt så myc­ket som av­sat­tes från bör­jan. Ty­värr slu­tar in­te kost­na­den för in­ve­ste­ring­en i Mä­larö­hal­len med slut­re­do­vis­ning­en.

Nu se­nast är det en mur ut­an­för som sak­nar bygg­lov, vil­ket med­för ett vi­te och krä­ver om­bygg­na­tion. Den no­tan kom­mer att lan­da runt 100 000 kro­nor. Ekerös med­bor­ga­re kun­de allt­så fått två sport­hal­lar för de peng­ar som gått till Mä­larö­hal­len, om man haft koll på kost­na­der och gjort en bra krav­spe­ci­fi­ka­tion från bör­jan.

Det är fort­fa­ran­de brist på hall­ti­der och Ekerö be­hö­ver minst en ny sport­hall in­om kort. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vill byg­ga en ny sport­hall i an­slut­ning till den nya cent­rum­nä­ra sko­la som är un­der pla­ne­ring samt en ny sport­hall i an­slut­ning till Upp­gårds­sko­lan, där man i dag har en gym­pa­sal som bå­de är sli­ten och för li­ten för hög­sta­di­e­e­le­ver.

För So­ci­al­de­mo­kra­ter­na är det en själv­klar­het att krav­spe­ci­fi­ka­tion och bud­get ska va­ra så rätt­vi­san­de som möj­ligt och det som hänt kring Mä­larö­hal­len kom­mer in­te att upp­re­pas.

FOTO: DA­NI­EL CANNERVIK

NYTT. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vill byg­ga en ny sport­hall för att mö­ta be­ho­vet av hall­ti­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.