Brist på ut­bil­dad förskolepersonal

GRANSK­NING. Nya siff­ror från Skol­ver­ket

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jo­nas Måns­son 08-560 314 27 jo­nas@ma­la­ro­tid­ning.se

Sett till bå­de lä­net och lan­det har Ekerö en läg­re an­del per­so­nal med för­s­kol­lä­rarex­a­men i för­sko­lan.

En­ligt kom­mu­nen är det det geo­gra­fis­ka lä­get och kon­kur­ren­sen som bi­drar till bris­ten.

När det gäl­ler per­so­nal i kom­mu­nal för­sko­la i Ekerö var det i fjol 26 pro­cent av den års­ar­be­tan­de per­so­na­len som ha­de för­s­kol­lä­rarex­a­men. Det vi­sar sta­tistik som pre­sen­te­ra­des av Skol­ver­ket un­der för­ra vec­kan. Siff­ror­na är läg­re än bå­de Stock­holms län, där an­de­len var 30 pro­cent och i Sve­ri­ge där den låg på 43 pro­cent.

– Där har vi sjun­kit nå­got och vi vet om att det är svårt att få tag på ut­bil­dad per­so­nal. Jag skul­le sä­ga att det be­ror på lä­get i ri­ket där det finns för få för­s­kol­lä­ra­re, sä­ger Elin El­fqvist, bi­trä­dan­de för­valt­nings­chef på Bar­noch ut­bild­nings­för­valt­ning­en.

För långt bort?

Även det geo­gra­fis­ka lä­get och kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter­na tror hon kan lig­ga Ekerö i fa­tet när det gäl­ler at­trak­tions­kraft.

– När det gäl­ler för­sko­lor li­te läng­re ut, dit det är li­te läng­re res­väg, ser vi att det är svårt att få tag i ut­bil­dad per­so­nal. Se­dan är det stor kon­kur­rens om job­ben, sä­ger hon.

Stör­re in­fra­struk­tur­sats­ning­ar, så som För­bi­fart Stock­holm, tror hon kan ha po­si­tiv ef­fekt.

– Det skul­le ab­so­lut kun­na va­ra så­dant som för­änd­rar lä­get, sä­ger hon.

Kom­mu­nen job­bar med att öka ut­bild­ningsni­vån inom verk­sam­he­ten.

– Vi har en sats­ning bå­de job­bar he­la ti­den för att för­bätt­ra verk­sam­he­ten.

Skill­na­den mel­lan de bå­da ut­bild­ning­ar­na är att för­s­kol­lä­rarex­a­men kan tas ef­ter hög­sko­lestu­di­er. För barnskö­ta­re hand­lar det om gym­na­si­e­ut­bild­ning el­ler mot­sva­ran­de ni­vå.

Gö­ra mind­re sår­bart

Skol­ver­kets sta­tistik vi­sar även att Ekerös kom­mu­na­la för­sko­lor ha­de 5,4 barn per års­ar­be­tan­de per­so­nal un­der fjol­å­ret. Det kan jäm­fö­ras med lan­det där siffran låg på 5,1 och lä­net där det var 5,2 barn per års­ar­be­ta­re. Elin El­fqvist ser hell­re att man tit­tar på or­ga­ni­sa­tion och ser sätt att gö­ra verk­sam­he­ten mind­re sår­bar vid ex­em­pel­vis sjuk­dom.

– Har man fem barn per grupp så kan man va­ra tio barn på två vux­na. Or­ga­ni­sa­to­riskt sett blir det mer sår­bart på det sät­tet. Är man i stäl­let 20 barn på fy­ra per­so­nal kan man de­la bar­nen i mind­re grup­per un­der da­gen. I prak­ti­ken blir det mind­re grup­per, där­för tyc­ker vi att det kan va­ra li­te svårt att tit­ta på barn­grup­pers stor­lek, sä­ger hon.

En del av den gransk­ning som Skol­ver­ket har gjort gäl­ler även för­sko­lor i pri­vat re­gi. Den vi­sar bland an­nat att an­del års­an­ställ­da med för­sko­le­ex­a­men är 16 pro­cent.

Vi har fle­ra i gång som plug­gar. Där hop­pas vi att de fles­ta vill stan­na hos oss när de är kla­ra, men det tar någ­ra år.

SVÅRT. Elin El­fqvist, bi­trä­dan­de för­valt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.