Reu­ter­ski­öld: Vik­tigt med bland­ning av bo­stä­der

De är i ma­jo­ri­tet i ett klas­siskt bor­ger­ligt fäs­te. Men Adam Reu­ter­ski­öld (M) tar ing­et för gi­vet. – Vi mås­te va­ra öd­mjukt in­ställ­da och lyss­na på väl­jar­na, sä­ger han.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Text & fo­to: Jo­nas Måns­son

HAN VAR NY PÅ POS­TEN för fy­ra år se­dan och är på upp­lop­pet av den förs­ta man­dat­pe­ri­o­den som kom­mu­nal­råd. När Mo­de­ra­ter­nas Adam Reu­ter­ski­öld blic­kar till­ba­ka ser han ut­veck­ling.

– Vi ha­de haft en be­grän­sad ut­veck­ling. Nu kom­mer vi in i en fas med stör­re för­änd­ring­ar. Ut­ma­ning­en har va­rit att be­va­ra det som är bra och ut­veck­la det mer, sä­ger han.

Han ser även stor upp­stån­del­se kring frå­gor som Eke­by­hovs­sko­lans hög­sta­di­e­flytt, flyk­ting­mot­tag­ning, ut­red­ning­en om Ekerö Bo­stä­ders fram­tid och en even­tu­ell för­sälj­ning av San­dud­dens sko­la.

– Vi går in i en fas med stör­re för­änd­ring­ar. När man tar fram nya de­talj­pla­ner el­ler för­änd­rar skol­ut­bu­det så ska­par det syn­punk­ter, oro och för­vänt­ning­ar. Syf­tet med al­la för­änd­ring­ar­na har va­rit ett bätt­re sam­häl­le. Men vi lär oss kon­stant. Vi för­sö­ker in­for­me­ra och en­ga­ge­ra så myc­ket som möj­ligt, sä­ger han.

Han be­skri­ver ut­veck­ling av kom­mu­nen som par­ti­ets vik­ti­gas­te frå­ga och ser be­va­ran­det av Ekerö­an­dan som sin egen hjär­te­frå­ga.

En­ligt Ekerö kom­muns be­folk­nings­pro­gnos ska Ekerö ha 30 500 in­vå­na­re 2023. Var ska al­la bo? – Vi ser ut­bygg­nad med vil­lor, rad­hus och lä­gen­he­ter. Det som det kan kom­ma

mer rät­ter av och är lä­gen­he­ter. bo­stads­rät­ter. Då Det är det är bå­de vik­tigt hy­res- med bland­ning i be­stånd och bland­ning i oli­ka om­rå­den. Hur ska skol­si­tu­a­tio­nen lö­sas?

– Re­dan nu pla­ne­ras två nya sko­lor i kom­mu­nen. Jag tror att vi lig­ger bra i fas. När det gäl­ler frisko­lor tror vi på det fria va­let. En sko­la pas­sar in­te al­la. Många le­tar ef­ter en an­nan sko­la än den kom­mu­na­la. Hur ska de äld­re tas om­hand?

– Som nu. Vi har en hög kund­nöjd­het. Vad vi ser är att vi blir äld­re och pig­ga­re. När det gäl­ler bo­en­de för äld­re be­hövs bo­en­de med en hög­re ser­vice­ni­vå än bo­stads­rätt, men in­te så myc­ket vård­be­hov som i sär­skilt bo­en­de. Hur ska tra­fi­ken lö­sas?

– Se till al­ter­na­ti­va res­vä­gar. Vi ser att pen­del­bå­ten blir per­ma­nent och job­bar även för en buss­lin­je på fär­jan sö­derut. Al­ter­na­ti­va stäck­ning­ar kan va­ra buss di­rekt mel­lan Ekerö och Kista. Hur ska kom­mu­nen bli bäst i Sve­ri­ge på in­teg­ra­tion?

– Det är en pro­cess där vi mås­te tit­ta på he­la flö­det. Från an­vis­ning till ar­be­te och egen bostad. Tjäns­te­män­nen ska de­fi­ni­e­ra, mä­ta och för­bätt­ra flö­det. Vi har be­grän­sa­de re­sur­ser och mås­te sä­ga nej om vi in­te har bo­stä­der.

– Där har jag va­rit kri­tisk mot re­ger-

ing­en och lag­stift­ning­en som gör det krång­ligt att byg­ga.

Många kom­mu­nin­vå­na­re har vitt­nat om öns­kan om mer po­lisnär­va­ro. Hur mö­ter ni den oron?

– Vi har frå­gat ele­ver, barn och vux­na om vad de tyc­ker är tryggt. Vi job­bar med väk­ta­re, belys­ning och ökad po­lisnär­va­ro. Nå­got vi har sett är att ung­do­mar upp­le­ver trygg­het där vux­na finns. Det är nå­got vi mås­te bli bätt­re på. Vad ska gö­ras för ung­do­mar­na?

– För ung­do­mar är för­e­nings­li­vet vik­tig. Vi har ett blomst­ran­de för­e­nings­liv med bland an­nat kul­tur, scou­ter och id­rott. Egent­li­gen är en bra sko­la det bäs­ta vi kan ge dem. Vi vill byg­ga ett bad­hus och se­dan är även verk­sam­hets­lo­ka­ler vik­tigt. Vad av­gör va­let?

– Vil­ken al­li­ans som bäst mot­sva­rar väl­jar­nas för­vänt­ning­ar av en sta­bil och bra ut­veck­ling i Ekerö kom­mun. Vad vän­tar för er un­der val­rö­rel­sen?

– Vi är mitt up­pe i val­rö­rel­sen. Fram­för allt vill vi kom­ma ut och lyss­na vad med­bor­gar­na vill. Vi kom­mer att fort­sät­ta stå på tor­get i Ekerö cent­rum på lör­da­gar. Det har vi gjort he­la man­dat­pe­ri­o­den. Det per­son­li­ga mö­tet är vik­tigt. Det är just in­ter­ak­tio­nen mel­lan två in­di­vi­der som ger dy­na­mik. Det är det som gör att jag en­ga­ge­rar mig i po­li­ti­ken.

Vi fort­sät­ter att stå på tor­get i Ekerö cent­rum på lör­da­gar. Det har vi gjort he­la man­dat­pe­ri­o­den.

NÖJD. Adam Reu­ter­ski­öld (M) gil­lar Ekerös de­batt­kli­mat. ”Jag har ald­rig de tre se­nas­te åren träf­fat nå­gon som har va­rit otrev­lig el­ler age­rat på ett trå­kigt sätt”, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.