NY BOK F REVIGAR ROSENHILL

Fo­to­gra­fen Ange­li­ca Sö­der­berg ska föl­ja går­den på Ekerö un­der ett år. Mä­larö Tid­ning var med på förs­ta ar­bets­da­gen.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 -

R osen­hills Träd­gård och Mus­te­ri är en plats som loc­kar många. Od­ling­ar­na och in­red­ning­en har släng­ar av bå­de det ro­man­tis­ka och det ex­cent­ris­ka, och får of­ta age­ra bak­grund till mo­de­fo­to­gra­fe­ring­ar och Instagram­bil­der. Nu blir mil­jön även för­e­vi­gad i en bok.

– Det kom­mer bli en cof­fee ta­b­le-bok som föl­jer går­den över ett år, be­rät­tar fo­to­gra­fen Ange­li­ca Sö­der­berg som till­sam­mans med för­fat­ta­ren He­lén Bjur­berg gör bo­ken.

Bå­da har star­ka band till Rosenhill. Ange­li­ca Sö­der­berg har vux­it upp med som­rar här ef­tersom hen­nes för­äld­rar har ett lant­stäl­le i när­he­ten. Fä­ringsö­bon He- lén Bjur­berg har Rosenhill som fa­vo­ritut­flykt. Bo­ken de nu gör till­sam­mans kom­mer hand­la om od­ling, mat, åter­bruk och bygg­nads­vård.

Den kom­mer även in­ne­hål­la in­ter­vju­er med män­ni­skor på går­den.

– Det är så myc­ket här­ligt folk, bå­de som kom­mer hit och som job­bar här, så de­ras be­rät­tel­ser vill vi få in ock­så. Det kom­mer bli en bland­ning av de­ras histo­ri­er och in­blic­kar i ar­be­tet på går­den, sä­ger He­lén Bjur­berg.

Mä­larö Tid­ning träf­far dem på de­ras förs­ta ar­bets­dag på plats. Det är många ak­ti­vi­tet på gång. Bland an­nat job­bar en grupp träd­gårds­ar­be­ta­re med pil­ko­jan. Ange­li­ca Sö­der­berg föl­jer dem hack i häl.

– I dag ska vi se hur går­den vak­nar och vad som hänt un­der vin­tern, sä­ger hon.

Lars Sil­lén som dri­ver Rosenhill hop­pas att bo­ken ska för­med­la går­den som en plats som präglas av to­le­rans och öp­pen­het.

– Att al­la ska få va­ra med och le­ka, det tyc­ker jag är det som vi står för, sä­ger han.

Det kom­mer bli en cof­fee ta­b­le-bok som föl­jer går­den över ett år.

Text: Li­sa Halldén

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.