SL ger be­sked om buss­fär­je­lin­je

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Li­sa Halldén

Det blir ing­en buss­tra­fik över Ekerö­le­den näs­ta år hel­ler.

– Det ser in­te ut att bli en buss­lin­je där de när­mas­te åren, sä­ger Claes Kei­su, press­kom­mu­ni­ka­tör på tra­fik­för­valt­ning­en.

En buss­lin­je mel­lan Ekerö och Bot­kyr­ka, via Slagsta­fär­jan, har dis­ku­te­rats i fle­ra om­gång­ar. Att så många par­ter är in­blan­da­de har gjort lin­jen till en lång­bänk. Tra­fik­ver­ket som kör fär­jan som bus­sen ska gå på, lands­ting­et som skö­ter buss­tra­fi­ken, och Ekerö kom­mun och Bot­kyr­ka kom­mun mås­te al­la enas om vem som ska be­ta­la vad.

’’Be­hö­ver hjälp’’ Men trots svå­rig­he­ter­na att enas fanns den nya buss­lin­jen med på lis­tan över tra­fik­för­änd­ring­ar bå­de för­ra året och året in­nan. Bå­da gång­er la­des för­sla­get ner och nu har lin­jen även fal­lit bort från lis­tan för tra­fik­för­änd­ring­ar i SL- tra­fi­ken för 2018/2019 som lands­ting­et

skic­kat ut på re­miss till kom­mu­ner­na. Ekerös kom­mu­nal­råd Adam Reu­ter­ski­öld (M) ut­går ifrån att det är ett miss­tag som gjorts.

– Det här är en lin­je vi dis­ku­te­rat och som fanns med för­ra året. Det är någon­ting som vi be­hö­ver hjälp med, fram­för allt i och med ar­be­tet med för­bi­far­ten och fjär­de fi­len. Vi be­hö­ver al­la möj­lig­he­ter till kom­mu­ni­ka­tion ut och in ur kom­mu­nen, sä­ger han.

Men på tra­fik­för­valt­ning­en slår man fast att det in­te är ett miss­tag att den nya buss­lin­jen in­te finns med på lis­tan över för­änd­ring­ar.

– Det ser in­te ut att bli en buss­lin­je där de när­mas­te åren, sä­ger för­valt­ning­ens press­kom­mu­ni­ka­tör Claes Kei­su.

Går sön­der på ka­jen Det är främst tre an­led­ning­ar till det­ta. Dels be­hövs mer plats i Ekerös buss­de­på för bus­sar­na i den nya lin­jen. Dess­utom gör ni­vån på ka­jen på Ekerö­si­dan att bus­sar­na stö­ter i och ska­das när de kör på fär­jan. Och slut­li­gen be­hövs det en buss­fil på Slagsta­si­dan.

Att åt­gär­da ka­jen är Ekerö kom­muns an­svar och buss­fi­len be­hö­ver an­ting­en Bot­kyr­ka el­ler Ekerö kom­mun ord­na med, me­nar Claes Kei­su.

– Vi har in­te fått någ­ra sig­na­ler om att det är på gång. Och även om det fix­as är det in­te ba­ra att sny­ta fram en ny buss­lin­je, för vi kom­mer fort­fa­ran­de ha plats­brist i de­pån, sä­ger han.

FO­TO: LI­SA HALLDÉN

TRÅNGT. Plats­brist har för­svå­rat buss­tra­fik på fär­jan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.