Elin är en rik­tig må­lar­mäs­ta­re

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jo­nas Måns­son

Snart vän­tar yr­kes­li­vet för Elin Larsson. Re­dan nu har Närlun­da­bon vi­sat vad hon går för. Ny­li­gen vann hon yr­kes­SM i klas­sen må­la­re.

Näs­tan 400 ung­do­mar föd­da mel­lan 1997 och 1999 ha­de kva­lat in till fi­na­len av yr­kes­SM i Uppsa­la för­ra vec­kan. Där täv­la­des det i ar­bets­mo­ment i en lång rad yr­ken. Sam­man­lagt rör­de det sig om 59 yr­ken varav 40 ha­de täv­lings­klas­ser.

Bland de ung­do­mar som fick vän­da hem med guld­me­dalj om hal­sen fanns en 19årig Närlun­da­bo.

– Det ha­de jag ald­rig vän­tat mig. Det var väl­digt ro­ligt, sä­ger Elin Larsson, som ha­de sin pap­pa med sig i publi­ken.

Bland klas­ser­na det täv­la- des i fanns svets, vård och om­sorg, fri­sör, guld­smed och må­le­ri som Elin Larsson täv­la­de i.

16 tim­mars må­le­ri

Un­der de tre da­gar som täv­ling­ar­na på­gick fick må­lar­na sam­man­lagt 16 tim­mar på sig att kla­ra av mo­men­ten de­ko­ra­tion, bil­dö­ver­fö­ring, ta­pet­se­ring och må­la en dörr.

– Bland an­nat fick vi en rit­ning i ska­la 1:20 som vi skul­le må­la i verk­lig stor­lek på en vägg som var 120 gång­er 120 cen­ti­me­ter. Den skul­le fyl­las med rätt fär­ger, sä­ger hon.

Al­la del­ta­gar­na ha­de en coach med sig.

– Man kun­de bol­la li­te och det var bra, sä­ger hon, Må­lan­det gjor­de hon själv. – Det var en häf­tig grej, men var svårt att hål­la ti­den. Det var det som var det svå- ras­te. An­nars var det väl­digt ro­ligt, sä­ger hon

Hon lä­ser sista ter­mi­nen i Sankt Martins gym­na­si­um i Sol­na och snart vän­tar yr­kes­li­vet. Att hon vill job­ba inom yr­ket rå­der det ing­et tvi­vel om.

– Jag tyc­ker om att job­ba med mi­na hän­der och få va­ra kre­a­tiv. Det är det jag tyc­ker bäst om. Det ska bli kul att job­ba med det här på hel­tid, sä­ger hon.

Lä­ra­ren tip­sa­de

För Elin Lars­sons del bör­ja­de vägen till SM-gul­det när en lä­ra­re un­der hös­ten tip­sa­de om att hon kun­de an­mä­la sig till en förs­ta gall­ring.

– Då gick man vi­da­re till en ut­tag­ning. Den var i de­cem­ber i Kista gym­na­si­um. Där­i­från tog de ut åt­ta styc­ken som skul­le gå vi­da­re till yr­kes-SM i Uppsa­la, sä­ger hon.

Hon tyc­ker att täv­ling­ar­na var lä­ro­ri­ka.

– Man lär­de sig myc­ket ba­ra av att va­ra där. Man lär­de sig att pla­ne­ra sitt ar­be­te, hål­la ti­den och gö­ra sitt bäs­ta, sä­ger hon.

Elin Larsson tip­sar and­ra att sö­ka till näs­ta års täv­ling.

– Jag tyck­te att det var en väl­digt lä­ro­rik upp­le­vel­se. Jag tyc­ker att man ska tes­ta om man vill och tyc­ker att det vo­re kul, sä­ger han.

Någ­ra and­ra yr­kes-täv­ling­ar hann hon in­te med.

– Jag ha­de fullt upp med mitt och hann in­te tit­ta, sä­ger hon.

Det var en häf­tig grej, men var svårt att hål­la ti­den.

FO­TO: JO­NAS MÅNS­SON

VIN­NA­RE. Elin Larsson fick jub­la när yr­kes-SM ny­li­gen av­gjor­des. Må­la­ren vän­de hem med guld­me­dalj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.