Var tid har si­na förs­ta maj-led och ak­ti­vi­te­ter

Mälarö Tidning - - Hej Mälaröarna -

När vi pla­ne­ra­de för­ra vec­kans tid­ning och skul­le skri­va om val­borgstips pra­ta­de vi på re­dak­tio­nen om det fanns nå­gon lo­kal demonstration el­ler tal på förs­ta maj pla­ne­rat på Mä­larö­ar­na.

Vi kun­de in­te hit­ta så många och när jag tän­ker till­ba­ka på de år vi har be­va­kat Mä­larö­ar­na kan jag in­te dra mig till min­nes att det har va­rit nå­gon stör­re så­dan. Kanske har det att gö­ra med att Ekerö länge har va­rit ett starkt bor­ger­ligt fäs­te där So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Väns­ter­par­ti­et har va­rit i po­li­tisk mi­no­ri­tet i de­cen­ni­er?

El­ler så kanske de som vill de­mon­stre­ra sö­ker sig till and­ra plat­ser i Stock­holm? Kanske finns in­te sam­ma in­tres­se av de­mon­stra­tio­ner som förr?

För många år se­dan ha­de jag prak­tik på den nu ned­lag­da so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka dags­tid­ning­en Dag­bla­det i Sundsvall. Där job­ba­de jag just förs­ta maj och fick be­va­ka fle­ra lo­ka­la de­mon­stra­tions­tåg och tal av po­li­ti­ker från riks­da­gen.

Från de äld­re re­port­rar­na fick jag hö­ra be­rät­tel­ser hur det ha­de va­rit någ­ra de­cen­ni­er ti­di­ga­re. Då ha­de de re­port­rar som var le­di­ga förs­ta maj än­då gått till job­bet. An­led­ning­en var att de­ras re­dak­tion låg där de­mon­stra­tions­tå­get gick för­bi och när tå­get pas­se­ra­de jubla­de de­mon­stran­ter­na och vin­ka­de till ”de­ras tid­ning” och dess re­port­rar hyl­la­des som hjäl­tar.

Det är nå­got jag är glad att vi på Mä­larö Tid­ning slip­per. Ef­tersom vi är po­li­tiskt obe­ro­en­de skul­le det in­te kän­nas bra att hyl­las av ett par­ti el­ler uni­sont av dess väl­ja­re.

An­nat lä­ge var det när jag bod­de i Falun och den lo­ka­la tid­ning­en skrev om Idol-tur­nén som just nått sta­den förs­ta maj. Där var de­mon­stra­tions­lus­ten yt­terst mått­lig och kön till Idols au­di­tion var be­tyd­ligt läng­re än de­mon­stra­tions­tå­get.

HUH? Sön­da­gens tv-fa­vo­rit Mäs­tar­nas mäs­ta­re är slut. Det har va­rit ett stå­en­de in­slag de se­nas­te må­na­der­na. Nu får jag hit­ta nå­got nytt att run­da av hel­ger­na med, men med vad?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.