De­ad­li­ne nä­ra för sti­pen­di­e­an­sö­kan

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

För den som vill sö­ka sti­pen­di­er ge­nom Barn- och ut­bild­nings­nämn­den så är det hög tid att läm­na in an­sö­kan. Sista an­sök­nings­da­gen är näm­li­gen 7 maj.

Barn- och ut­bild­nings­nämn­den ut­ly­ser sti­pen­di­er ur Ka­rin och Gös­ta Ritt­ners sti­pen­di­e­fond, som syf­tar till att stöd­ja stu­de­ran­de ung­do­mar i de­ras ut­bild­ning, och Hal­lensti­ernska do­na­tions­fon­den, som ska stöd­ja unga runt Norr­by gård på Mun­sö.

An­sök­ning­ar­na ska läm­nas till Barn- och ut­bild­nings­nämn­den. Mer in­for­ma­tion om sti­pen­di­er­na finns att få på kom­mu­nens webb­si­da.

FO­TO: LI­SA HALLDÉN

UT­DEL­NING. Ett av sti­pen­di­er­na ska de­las ut till en ung­dom som bor i Fä­ringsö för­sam­ling

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.