Dom: tax­i­fö­rar­le­gi­ti­ma­tion åter­ges in­te

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

En man i 50-års­ål­dern har över­kla­gat Trans­port­sty­rel­sens be­slut att åter­kal­la hans tax­i­fö­rar­le­gi­ti­ma­tion. Bak­grun­den är att man­nen, som är bo­satt i kom­mu­nen, döm­des för grovt ratt­fyl­le­ri 2017. Han döm­des även för för sam­ma sak 2012.

Man­nen yr­kar på att han ska få till­ba­ka tax­i­fö­rar­le­gi­ti­ma­tio­nen och i stäl­let få en var­ning.

Ny­li­gen kom en dom från för­valt­nings­dom­sto­len. De an­ser in­te att man­nens yr­kan ska be­vil­jas. Han får allt­så in­te till­ba­ka le­gi­ti­ma­tio­nen.

”Nor­malt bru­kar brotts­lig­het som lig­ger tre - fem år till­ba­ka i ti­den be­ak­tas vid åter­kal­lel­se av tax­i­fö­rar­le­gi­ti­ma­tion”, står att lä­sa i do­men.

rap­por­te­rar i webb-tv om ko­släp­pet på Lovö präst­gård i sön­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.