Mä­larö­ar­nas fri­tids­hus har bli­vit fär­re se­nas­te åren

Mälarö Tidning - - Mälaröarna - Jo­nas Måns­son 08-560 314 27 jo­nas@ma­la­ro­tid­ning.se

An­tal fri­tids­hus i kom­mu­nen har för­änd­rats re­jält.

I lä­net är det sto­ra skill­na­der mel­lan kom­mu­ner­na.

In­flytt­ning i fas­tig­he­ten tros bi­dra till minsk­ning­en.

För el­va år se­dan fanns det runt om på Mä­larö­ar­na to­talt 2 283 fas­tig­he­ter som klas­sa­des som fri­tids­hus.

För att de­fi­nie­ras som ett så­dant krävs bland an­nat att ing­en är folk­bok­förd på adres­sen.

Se­dan 2007 har an­ta­let mins­kat var­je år. Siff­ror för 2017 vi­sar att det i fjol fanns to­talt 1 992 fri­tids­hus i Ekerö kom­mun. Det gör att Ekerö kom­mun är den kom­mu­nen med sjät­te flest an­tal fri­tids­hus i Stock­holms län.

– I kom­mu­ner som har mer av en stads­be­folk­ning mins­kar an­ta­let fri­tids­hus. Där kö­per folk fri­tids­hus och flyt­tar in i som per­ma­nen­ta bo­stä­der, sä­ger Andre­as Back, dok­to­rand i kul­tur­geo­gra­fi vid Umeå uni­ver­si­tet till Ny­hets­by­rån Sirén.

Pro­ble­ma­tis­ka ef­fek­ter Om folk väl­jer att bo­sät­ta sig i det som ti­di­ga­re va­rit ett fri­tids­hus kan det ge pro­ble­ma­tis­ka ef­fek­ter tror han.

– I ty­pis­ka fri­tids­hus­kom­mu­ner kan det bli ett pro­blem att det är ett så pass högt tryck och en stor ”osyn­lig be­folk­ning”. Kom­mu­nen mås­te till ex­em­pel hål­la sig med rädd­nings­tjänst, sop- hämt­ning och hem­tjänst som kla­rar av det, sä­ger han.

Stock­holms län stic­ker ut i sam­man­ställ­ning­en. Norr­täl­je är näm­li­gen den kom­mu­nen som ha­de flest fri­tids­hus i he­la lan­det i fjol. I roslags­kom­mu­nen fanns 25 868 fri­tids­hus.

Även den kom­mu­nen i lan­det som ha­de minst an­tal fri­tids­hus finns i Stock­holms län. Det gäl­ler Sund­by­berg som har 17 styc­ken.

Sett till he­la lan­det fanns det sam­man­lagt 577 000 fri­tids­hus 2017.

Sif­for­na kom­mer från Sta­tis­tis­ka central­by­rån och har sam­man­ställts av Ny­hets­by­rån Sirén.

FO­TO: MOSTPHOTOS

FÄR­RE. Det finns in­te li­ka många fri­tids­hus i kom­mu­nen som förr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.