”Låt lands­tings­an­ställ­da läm­na blod på ar­bets­tid”

Mälarö Tidning - - Tyck Om! - Mar­ga­ret­ha Åker­berg (KD) 1:e vice ord­fö­ran­de i lands­ting­ets sjuk­vårds­ut­skott- och sty­rel­se Stock­holms stad och Ekerö

Tack va­re blod­giv­ning räd­das var­je år tu­sen­tals liv. En ny sam­man­ställ­ning från Blod­cen­tra­len vi­sar att 40 082 stock­hol­ma­re läm­na­de blod för­ra året och att den störs­ta grup­pen som fick do­ne­rat blod var män­ni­skor med can­cer och and­ra all­var­li­ga sjuk­do­mar.

Var­je dag och var­je mi­nut be­hand­las män­ni­skor med svå­ra sjuk­do­mar med blod från and­ra stock­hol­ma­re. Hund­ra li­ter blod an­vänds dag­li­gen inom sjuk­vår­den i Stock­holm.

Lan­dets störs­ta blod­cen­tral finns på Oden­plan. Trots det­ta rå­der det brist på blod i många av sjuk­vår­dens verk­sam­he­ter. En­dast tre av hund­ra vux­na in­vå­na­re i Stock­holm läm­nar blod. Som lä­nets störs­ta ar­bets­gi­va­re med ca 45 000 an­ställ­da är det vik­tigt att lands­ting­et fun­ge­rar som ett fö­re­dö­me i det­ta.

Till­gäng­lig­he­ten har ökat med de blod­bus­sar som finns i lä­net. Men vi be­hö­ver yt­ter­li­ga­re sän­ka trös­keln till att läm­na blod för att möj­lig­gö­ra för fler att gö­ra en in­sats.

Al­la som ar­be­tar inom lands­ting­ets oli­ka verk­sam­he­ter bör ges möj­lig­het att läm­na blod på ar­bets­tid. För­hopp­nings­vis skul­le fler ar­bets­gi­va­re föl­ja lands­ting­ets go­da ex­em­pel. Al­la lands­tings­an­ställ­da bör få en kal­lel­se, med möj­lig­het att väl­ja om man vill del­ta el­ler in­te. Det­ta skul­le fun­ge­ra som en vik­tig sig­nal från lands­ting­ets si­da. Ut­an blod­gi­va­re stan­nar sjuk­vår­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.