Tack, un­der­ba­ra särsko­le­per­so­nal!

Mälarö Tidning - - Tyck Om! - An­ne-Ka­ri­ne, mam­ma till Pop­py, 11 år.

Viss­te du att det på Ekerö finns män­ni­skor som har ett så stort hjär­ta att de ger sin tid, ener­gi och en­ga­ge­mang till dem som många and­ra glöm­mer, und­vi­ker, in­te ser? Så­dan un­der­bar per­so­nal har fan­ta­si, hu­mor och kraft. De upp­munt­rar, ut­ma­nar och trös­tar ibland. Mest och bäst, de re­spek­te­rar al­la. Jag pra­tar om pe­da­go­ger, as­si­sten­ter och hjäl­pa­re som job­bar på Eke­by­hovs särsko­la.

Ny­li­gen var det särsko­lans Me­lo­di­festi­va­len, ett år­ligt eve­ne­mang som ska­par läng­tan och för­vänt­ning­ar bland ele­ver och för­äld­rar. Men in­te minst bland per- so­na­len. Och hur rätt kan al­la va­ra?!

Det är den bäs­ta sam­ling­en av gla­da, lad­da­de och le­en­de ung­do­mar jag vet. Jag som är mam­ma till ett barn som, lik­som många på scen, käm­par med svå­rig­he­ter he­la ti­den, med vad de ”in­te kan” – och lis­tan är lång.

Men, publi­ken såg dem, ap­plå­de­ra­de, ha­de tå­rar i ögat (jag var in­te den en­da) för att de pre­ste­rar, de le­ve­re­rar, allt de KAN. Sjung­er, dan­sar, hop­par, spe­lar elekt­riskt, svas­sar i glit­ter­jac­ka och pal­jett­klän­ning. Un­der­bart! På Er­ski­nesa­lens scen! Vå­ra an­norlun­da barn, så gla­da!

LYC­KA. En mam­ma har sett myc­ket po­si­tivt som Eke­by­hovs­sko­lans särsko­le­per­so­nal gör för hen­nes dot­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.