FÖRS­TA FÖR­SKO­LAN FI­RAR 50 ÅR

Ar­vid Wi­man och Ty­ra Or­to på Eken­dals för­sko­la må­lar in­för ju­bi­le­ums­ut­ställ­ning­en.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Li­sa Halldén 08-560 314 11 li­sa@ma­la­ro­tid­ning.se

Ekerös förs­ta för­sko­la fyl­ler 50 år.

På Eken­dals för­sko­la fi­rar man sitt 50-års­ju­bi­le­um med tårt­ka­las och ut­ställ­ning.

Ett halvt se­kel har det fun­nits för­sko­la i Ekerö kom­mun. En som va­rit med näs­tan från bör­jan är Bet­tan Jin­ne­klint. När hon bör­ja­de job­ba på Eken­dal 1973 ha­de för­sko­lan, den förs­ta i kom­mu­nen, fun­nits i fem år.

– Det är otro­ligt myc­ket som har för­änd­rats se­dan dess, sä­ger hon.

In­för ju­bi­le­et har hon tit­tat på bil­der från för­sko­lans förs­ta de­cen­ni­er och sla­gits av skill­na­den mot da­gens barn­grup­per. Of­ta var det två till tre per­so­nal på åt­ta barn.

– Det var det som var bätt­re förr, att vi var fler pe­da­go­ger och färre barn. Man hann med bar­nen på ett an­nat sätt än man gör i dag, sä­ger hon.

Med många vux­na kun­de man of­ta åka iväg med bar­nen på små och sto­ra även­tyr ut­an­för för­sko­le­går­den, be­rät­tar Bet­tan Jin­ne­klint.

– Till ex­em­pel åk­te vi iväg he­la för­sko­lan till Sätt­ra på Adel­sö och var där en hel dag. Vi pac­ka­de ner madras­ser och allt, och ko­kers­kan följ­de med och la­ga­de mat där, sä­ger hon.

För­sko­lan åk­te ock­så till Skan­sen och hem till oli­ka per­so­nal.

– Och på som­ma­ren gick vi runt hör­net och ba­da­de med bar­nen vid bad­stran­den här ne­re. Det kan vi in­te gö­ra li­ka lätt nu. Det är gräd­den på mo­set i dag, sä­ger hon.

Kom­pe­ten­ta barn En an­nan stor för­änd­ring är bar­nen, tyc­ker Bet­tan Jin­ne­klint. De är mer kom­pe­ten­ta och kan mer i dag. Kra­ven på dem är ock­så hög­re.

– På grund av att vi har så sto­ra barn­grup­per så mås­te de kun­na sa­ker ti­di­ga­re. Som att kun­na klä på sig och äta själv ti­di­ga­re i dag, sä­ger hon.

Pe­da­go­ger­na job­bar ock­så med lä­ran­de på ett an­nat sätt. När Eken­dal öpp­na­de var för­sko­lans en­da mål­sätt­ning­en att bar­nen skul­le ha det bra me­dan för­äld­rar­na ar­be­ta­de. Det skrat­ta­de da­gens pe­da­go­ger åt när de läs­te.

– I dag har vi jät­te­långa be­skriv­ning­ar på vil­ka mål vi och bar­nen ska upp­nå. Det är ett helt an­nat ar­bets­sätt i dag, sä­ger Bet­tan Jin­ne­klint.

Det skrat­ta­de da­gens pe­da­go­ger åt när de läs­te.

FO­TO: LI­SA HALLDÉN

BILD. Ar­vid Wi­man och Ty­ra Or­to må­lar till­sam­mans med Bet­tan Jin­ne­klint, in­för ut­ställ­ning­en på ju­bi­le­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.