Enlun­da­d­e­pån fort­sät­ter drö­ja

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Li­sa Halldén 08-560 314 11 li­sa@ma­la­ro­tid­ning.se

Buss­de­pån i Enlun­da är en vik­tig pus­sel­bit för ut­veck­ling­en av kom­mu­nens kol­lek­tiv­tra­fik. Men än­nu är det minst fy­ra år till den är fär­dig.

Myc­ket häng­er på den nya buss­de­pån som ska byg­gas i Enlun­da på Fä­ringsö. In­nan den är på plats kan Ekerö cent­rum in­te byg­gas ut som pla­ne­rat.

Och ut­an fler de­på­plat­ser är det svå­ra­re att byg­ga ut buss­tra­fi­ken i kom­mu­nen.

Den nya de­pån ska näm­li- gen ge plats för om­kring 80 bussar. Dess­utom ska det fin­nas plats för åt­ta verk­stads­plat­ser, en tvätt­hall och tank­nings­möj­lig­he­ter.

När den är klar ska de­pån er­sät­ta bå­de de­pån i Ekerö cent­rum och den till­fäl­li­ga upp­ställ­nings­plat­sen på Bryg­ga­vä­gen.

Avslog över­kla­gan­det Men byg­get drö­jer och har bli­vit en rik­tig lång­bänk.

Ef­ter fle­ra tu­rer och över­kla­gan­den av de­talj­pla­nen prö­va­des till slut ären­det i

högs­ta in­stans. I maj 2016 avslog mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len över­kla­gan­det och gav kom­mu­nen rätt att byg­ga de­pån.

Men ett år se­na­re kom näs­ta bak­slag då kom­mu­nen ne­ka­des rätt att tvångs­in­lö­sa mar­ken som buss­de­pån ska byg­gas på. Det­ta på grund av ett miss­tag när pla­nen ri­ta­des upp.

Kom­mu­nen var tvung­en att änd­ra den de­talj­plan som vun­nit la­ga kraft med en till­läggs­be­stäm­mel­se och gå ige­nom än­nu en de­talj­plans­pro- cess.

Den änd­ra­de de­talj­pla­nen har va­rit ute på gransk­ning un­der vå­ren och nu stäl­ler kom­mu­nen samman de syn­punk­ter som kom­mit in.

Ar­be­tas bakom ku­lis­ser­na Kom­mu­nens teknik- och ex­plo­a­te­rings­chef Jonas Or­ring hop­pas att de­talj­pla­nen ska kun­na an­tas i maj el­ler ju­ni.

Han me­nar att även om byg­get än­nu in­te är tyd­ligt för Ekerö­bor­na så på­går det ett stort ar­be­te bakom ku­lis­ser­na.

– Det är ett om­fat­tan­de ar­be­te och pro­jek­te­ring­en för en ny buss­de­på på­går för fullt, även om det in­te syns på mar­ken, sä­ger han.

Det är Stock­holms läns lands­ting som ska byg­ga de­pån när all pro­jek­te­ring väl är klar. Det byg­get kom­mer ta tre år har de med­de­lat.

– Och jag ser ing­en bygg­start fö­re 2019. Så de­pån kan va­ra klar 2022, sä­ger Jonas Or­ring.

FO­TO: LI­SA HALLDÉN

SEN. Än­nu syns in­te arbetet på nya buss­de­pån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.