Så mår Noc­ke­by­bron ef­ter vin­tern

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jonas Måns­son 08-560 314 27 jonas@ma­la­ro­tid­ning.se

En tuff vin­ter har sli­tit på Noc­ke­by­bron. Bland det som sli­tit mest finns halk­be­kämp­ning.

Bron mår än­då bra, me­nar Tra­fik­ver­ket.

Ef­ter en vin­ter med fle­ra till­fäl­len då Noc­ke­by­bron in­te har gått att stänga ef­ter att ha öpp­nats för båt­tra­fik, har fle­ra Mä­larö­bor och tra­fi­kan­ter re­a­ge­rat kraf­tigt mot Tra­fik­ver­ket.

– Den öpp­nas oli­ka myc­ket be­ro­en­de på års­tid, men un­der som­mar­sä­song­en är det kanske tio till tolv gång­er per dygn, sä­ger Jo­achim Jacobs­son, pro­jekt­le­da­re vid Tra­fik­ver­ket.

De till­fäl­len då bron in­te gått att stänga har det rört sig om pro­blem med fjäd­rar som in­te fun­ge­rat. Det har åt­gär­dats. En­ligt Jo­achim Jacobs­son mår bron bra, trots att vin­terns halk­be­kämp­ning bru­kar sli­ta på bron.

– Det är väg­salt och vat­ten som rin­ner ner på be­tong­en. Jag kan tän­ka mig att det som sli­ter mest är klo­rid från sal­tet som kom­mer in i kon­struk­tio­nen, sä­ger han.

In­spek­te­ras var­je år

Bron re­no­ve­ra­des se­nast i november och en­ligt Jo­achim Jacobs­son görs en in­spek­tion på ma­skin­de­lar och tek­nis­ka de­lar en gång per år.

– Se­dan gås det me­ka­nis­ka ige­nom och smörjs un­ge­fär varan­nan vec­ka. Två gång­er per år, vår och höst gås allt ige­nom, sä­ger han.

När det i ja­nu­a­ri in­te gick att stänga bron blev det långa kö­rer i morgon­tra­fi­ken. Un­der var­da­gar är det in­te till­lå­tet att öpp­na bron mel­lan 07.00 och 09.00. Det gjor­des in­te, men felet med en låskil gjor­de att bron in­te kun­de stäng­as och där­med an­vän- das un­der en knapp tim­me ef­ter 07.00.

Tra­fik­ver­ket är de som be­stäm­mer vil­ka ti­der bron får öpp­nas för att in­te på­ver­ka tra­fi­ken.

– Det har ut­vär­de­rats, men de ti­der som finns i dag kom­mer in­te änd­ras, sä­ger Jo­achim Jacobs­son.

Många miss­nöj­da

Hän­del­ser­na, som bland an­nat även rör­de en helg­kväll i vint­ras, gick in­te obe­märkt förbi och många Mä­larö­bor väd­ra­de sitt miss­nö­je i so­ci­a­la me­di­e­ka­na­ler. Även Tra­fik­ver­ket tog del av all­män­he­tens syn­punk­ter.

– Det var en del. Fram­för allt att vi öpp­na­de sent in­på rus­nings­tra­fi­ken. 06.40 var det stop­pet och se­dan en öpp­ning en sen kväll när det in­te fanns någ­ra al­ter­na­ti­va vägar då fär­je­tra­fi­ken ha­de slu­tat gå, sä­ger Jo­achim Jacobs­son.

”Tra­fi­ken på­ver­kas in­te”

När Ekerö­vä­gen bred­das till fy­ra fi­ler på­ver­kas även Noc­ke­by­bron. En­ligt Jo­achim Jacobs­son ska tra­fi­ken in­te be­hö­va på­ver­kas un­der ti­den arbetet på­går.

– Den blir en halv­me­ter bre­da­re åt var­de­ra håll. Jag vet att man bred­dar ut­åt med nya kan­ter. Det är tänkt att bli två fi­ler åt var­je håll. Vad jag vet ska in­te tra­fi­ken på­ver­kas alls un­der ti­den. Al­la tre kör­fält ska va­ra öpp­na, sä­ger han.

De ti­der som finns i dag kom­mer in­te änd­ras.

FO­TO: DANIEL CANNERVIK

ENGAGEMANG. Noc­ke­by­brons skick är en frå­ga som en­ga­ge­rar många Ekerö­bor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.