Skarp kri­tik över be­slut om fär­je­buss

Mo­de­ra­ter­na i lands­ting­et får hård kri­tik i frå­gan om buss över Ekerö­le­den. – Det al­ter­na­tiv som de ger till Ekerö­bor­na är att det blir in­te bätt­re ar­betspend­ling än så här, sä­ger Tal­la Al­kur­di (S).

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Då kan man in­te ba­ra stå med ar­mar­na i kors. Jag ser det som ett svek mot Ekerö­bor­na. 08-560 314 11 li­sa@ma­la­ro­tid­ning.se

Att det in­te blir nå­gon buss­lin­je vi­da­re från Jung­frusund till Hud­dinge väc­ker star­ka käns­lor. En­ligt (S) duc­kar Mo­de­ra­ter­na i lands­ting­et från an­sva­ret och svi­ker Ekerö­bor­na.

Att det in­te blir en buss­lin­je över Ekerö­le­den är symp­to­ma­tiskt för mo­de­rat­po­li­ti­ker­na i lands­ting­et. Det sä­ger So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i skarp kri­tik mot tra­fik­för­valt­ning­ens be­slut.

– Det är ett an­märk­nings­värt be­sked från lands­tings­mo­de­ra­ter­na. Det här är en lin­je som dis­ku­te­rats bå­de länge och väl. Nu är det hög tid att gö­ra slag i sa­ken, sä­ger Tal­la Al­kur­di, op­po­si­tions­lands­tings­råd för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

Hon me­nar att det är en sam­hälls­e­ko­no­miskt lön­sam lin­je som ock­så skul­le kun­na för­läng­as vi­da­re till sjuk­hu­set i Hud­dinge.

Krä­ver buss­fil i Bot­kyr­ka

An­led­ning­ar­na tra­fik­för­valt­ning­en har gett för att buss­lin­jen in­te kan bli verk­lig­het är att det krävs en buss­fil på Bot­kyr­ka­si­dan, fler plat­ser i buss­de­pån och åt­gär­der för ka­jen i fär­je­lä­get. Al­la an­led­ning­ar vitt­nar om att tra­fik­för­valt­ning­en för­sö­ker skyl­la ifrån sig an­sva­ret, me­nar Tal­la Al­kur­di.

– Det kom­mer he­la ti­den nya in­väg­ning­ar. Vi kör buss ut­an buss­fi­ler i he­la lä­net, även på buss­fär­jor, sä­ger hon.

Att det dess­utom finns enig­het i Ekerö kom­mun att den ska be­kos­ta de in­ve­ste­ring­ar som krävs för att fär- je­lä­get ska fun­ka för bus­sar­na vi­sar ock­så att lands­ting­et duc­kar för sin del av an­sva­ret, me­nar hon.

– Det är fan­tas­tiskt att man från Ekerös håll lyc­kats komma över­ens och vi­sar på hand­lings­kraft. Då kan man in­te ba­ra stå med ar­mar­na i kors. Jag ser det som ett svek mot Ekerö­bor­na, sä­ger hon. Men var ska bus­sar­na i den här lin­jen stå?

– Det är nå­got man mås­te tit­ta på från för­valt­ning­ens si­da. Jag tol­kar kom­men­ta­rer­na om de­pån som en ovil­lig­het att ens se över hur man ska kun­na lö­sa det. Man kan in­te ba­ra sä­ga att det in­te finns plats i ga­ra­get. Det al­ter­na­tiv som Mo­de­ra­ter­na ger till Ekerö­bor­na är att det blir in­te bätt­re ar­betspend­ling än så här. Så kan vi in­te ha det, sä­ger hon.

”Svårt för po­li­ti­ken”

Men Claes Wer­säll, pressek­re­te­ra­re för tra­fiklands­tings­rå­det Kristof­fer Tam­sons ( M), me­nar att det in­te är po­li­ti­ken som ska sva­ra på om man be­hö­ver vänta på att den nya de­pån ska bli klar in­nan man kan öka buss­tra­fi­ken på öar­na.

– Det är svårt för po­li­ti­ken att gå in och över­prö­va om det är så att tra­fik­för­valt­ning­ens ex­per­ter sä­ger att det in­te går att ut­ö­ka tra­fi­ken, sä­ger han.

Men om kom­mu­nen öns­kar en buss­lin­je över Ekerö­le­den kan det in­klu­de­ras i sva­ret på den tra­fik­re­miss som just nu finns ute i kom­mu­ner­na, me­nar han.

– Om det finns tan­kar och bra idéer från kom­mu­nen om hur man kan öka buss­tra­fi­ken, då är det mer än väl­kom­met. Då får vi tit­ta på det. Och så får man tit­ta på hur den nya de­pån som ska byg­gas, hur den ska ut­for­mas och vil­ken ka­pa­ci­tet den ska ha, sä­ger han.

FO­TO: SLL

Li­sa Halldén Tal­la Al­kur­di (S), op­po­si­tions­lands­tings­råd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.