Jak­ten på de två för­svun­na cyk­lar­na

Mälarö Tidning - - Hej Mälaröarna - LI­SA HALLDÉN Re­por­ter

Två cyklar för­svann hem­i­från mig i hel­gen. De står all­tid par­ke­ra­de ut­an­för vårt hus och de är all­tid olåsta, ut­an att nå­gon olov­li­gen tar dem. Men i sön­dags upp­täck­te jag plöts­ligt att de var borta.

Så jag vän­de mig till det all­ve­tan­de ma­ski­ne­ri­et so märg rann sam­ver­kans­grup­per­na på Fa­ce­book. Och myc­ket rik­tigt: cyk­lar­na ha­de setts ba­ra nå­gon kilo­me­ter bort, släng­da i di­ket. Ty­värr var de in­te läng­re kvar där. Så jak­ten fort­sat­te.

Nå­gon an­nan ha­de sett en cy­kel som pas­sa­de be­skriv­ning­en och ställt den sä­kert för oss att häm­ta. Ty­värr var det fel cy­kel. En an­nan ha­de sett en gul cy­kel i ett di­ke vid Hil­les­högs kyr­ka, kun­de det ha va­rit den? Men in­te hel­ler det tip­set led­de rätt.

Så cyk­lar­na är i skri­van­de stund fort­fa­ran­de för­svun­na. Men åter­fun­net är min vär­me för det­ta fi­na nät­verk av gran­nar. Så många hjälp­sam­ma män­ni­skor och in­te en en­da spe­ku­la­tion om even­tu­ell gär­nings­man el­ler dö­man­de ord om vårt slarv.

Rätt ty­piskt ock­så att jag så själv­klart vän­der mig till gran­nar­na – och får så själv­klar hjälp där – me­dan en po­li­san­mä­lan är en be­tyd­ligt mer av­läg­sen tan­ke.

I vec­kan pra­ta­de jag med en po­lis som be­rät­ta­de om en bil som kört från ena än­dan av kom­mu­nen till den and­ra i 190 kilo­me­ter i tim­men, näs­tan kroc­kat och väg­rat stan­na för po­li­sen. Trots all­va­ret i tra­fik­vårds­lös­he­ten och det fak­tum att man vet vil­ken adress bi­len hör hem­ma på la­de po­li­sen ner ären­det, i stort sätt ge­nast. Mer om det på si­dan 5.

Så att po­li­sen skul­le kun­na hjäl­pa mig att le­ta rätt på mi­na två skro­ti­ga cyklar, det finns det knap­past nå­gon som tror. Men mi­na gran­nar, de kan man li­ta på. Och vi läg­ger in­te ner ären­det.

Så jak­ten fort­sät­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.