Fö­re­ta­ga­re ger kom­mu­nen tum­men ner

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Ekerös fö­re­tagskli­mat får då­ligt be­tyg i en mät­ning som Sve­ri­ges Kom­mu­ner och Lands­ting (SKL) har gjort.

I mät­ning­en, där 171 kom­mu­ner ingick, var Ekerö ran­kat som 154. Kom­mu­nens så kal­la­de nöjd kun­din­dex var 61, vil­ket klas­sas som ic­ke god­känt. I ri­ket som hel­het var in­dex­et 71.

I SKL:s öpp­na jäm­fö­rel­se får fö­re­ta­ga­re ge be­tyg på kom­mu­nens ser­vice in­om myn­dig­hets­om­rå­de­na brand­skydd, bygg­lov, markupp­lå­tel­se, mil­jö- och häl­so­skydd, livs­me­dels­kon­troll samt ser­ve­rings­till­stånd.

Frå­gor­na gäll­de in­for­ma­tion, till­gäng­lig­het, be­mö­tan­de, kom­pe­tens, rätts­sä­ker­het och ef­fek­ti­vi­tet.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

FÄNG­EL­SE. En Mä­larö­bo har dömts till fy­ra må­na­ders fäng­el­se av Sol­na tings­rätt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.