Bil­jakt från sö­der till norr slu­tar med ned­lagt ären­de

Mälarö Tidning - - Mälaröarna - Li­sa Halldén 08-560 314 11 li­sa@ma­la­ro­tid­ning.se

Po­li­sen ja­ga­de en bil från kom­mu­nens söd­ra till nor­ra gräns.

Men fö­ra­ren kom un­dan och nu läggs ären­det ner.

Det var på nat­ten mel­lan 5 och 6 maj som po­li­sen fick ett larm om en bil som kör­de i 190 kilo­me­ter i tim­men på Bryg­ga­vä­gen ut mot Jung­frusund.

Se­dan vän­de bi­len och kör­de till­ba­ka upp mot Ekerö cent­rum, och se­dan vi­da­re ut mot Fä­ringsö.

– Den var nä­ra att kroc­ka med en an­nan bil vid Tapp­ströms­bron, sä­ger kom­mun­po­lis Jacob van Roo­ij.

Po­li­sen följ­de bi­len he­la vägen från Ekerö­si­dan upp längs Fä­ren­tu­na­vä­gen upp till Kungs­ber­ga. Po­lis­pa­trul­len hit­ta­de se­dan bi­len tom ut­an­för ett hus på Kungs­ber­ga­vä­gen.

– De har hit­tat bi­len men fö­ra­ren har par­ke­rat och sprung­it där­i­från så man vet in­te vem det är som har kört, sä­ger Jacob van Roo­ij.

Bi­len är hem­ma­hö­ran­de i Fä­ren­tu­na och in­te an­mäld stu­len. Men trots att po­li­sen vet vem bi­len till­hör har ären­det lagts ner. Or­sa­ken var att in­te fanns någ­ra spår att job­ba vi­da­re på.

– Ned­lägg­nings­grun­den var att det in­te fanns mer att job­ba på. Det går in­te att ut­re­da, sä­ger Jacob van Roo­ij.

Jacob van Roo­ij var själv in­te med vid ut­ryck­ning­en el­ler del­ak­tig i för­un­der­sök­ning­en, och i nu­lä­get finns in­te mer in­for­ma­tion i ären­det.

Ti­di­ga­re på lör­da­gen 5 maj om­hän­der­togs en per­son miss­tänkt för ratt­fyl­le­ri i Skå. Bi­len ha­de kroc­kat med en stor sten på en par­ke­rings­plats vid 14-ti­den och kun­de en­ligt vitt­nen tro­ligt­vis in­te kö­ras bort från plat­sen.

Fö­ra­ren blås­te po­si­tivt vid po­li­sens kon­troll och med­togs av po­li­sen för yt­ter­li­ga­re prov­tag­ning och ut­red­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.