Hä­le­ridom från Eker­ö­in­brott änd­ras

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

En man döm­des för hä­le­ri i tings­rät­ten när han på­träf­fa­des med smyc­ken och kon­tan­ter som för­svun­nit vid ett in­brott i en Ekerö­vil­la i ja­nu­a­ri.

Nu har dock hov­rät­ten fri­at ho­nom från en del i tings­rät­tens dom. Det gäl­ler 7 500 kro­nor i svens­ka kon­tan­ter som hov­rät­ten me­nar att det in­te med sä­ker­het går att spå­ra till in­brot­tet.

Den Ekerö­kvin­na som drab­bats av in­brot­tet har för rät­ten be­rät­tat att hon för­va­ra­de uppe­mot 7 500 svens­ka kro­nor i det skrin där hon ock­så ha­de de ut­länds­ka va­lu­tor som togs i be­slag från den döm­da man­nen.

Hov­rät­ten fin­ner dock att det in­te gått att med sä­ker­het ve­ta vil­ka va­lö­rer av svens­ka kro­nor som för­svann vid in­brot­tet och att det in­te går att be­vi­sa att kon­tan­ter­na kom­mer från in­brot­tet.

Hov­rät­ten ogil­lar där­för åta­let som av­ser hä­le­ri av 7 500 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.