Öpar­ti­et vill se ett öpp­na­re Ekerö

Kom­mu­nens yt­ter­om­rå­den glöms lätt bort. Det upp­le­ver Öpar­ti­et som vill gö­ra fler rös­ter hör­da. – Det har va­rit väl­digt myc­ket fo­kus på tä­tor­ten, sä­ger De­sirée Björk.

Mälarö Tidning - - Utfrågningen - Jonas Måns­son

För att fyl­la en va­kant plats i par­ti­et och bi­dra till ökad öp­pen­het gav sig De­sirée Björk in i lo­kal­po­li­ti­ken in­för va­let 2006. Se­dan dess har hon fö­re­trätt Öpar­ti­et och pre­cis som se­nas­te va­let är hon par­ti­ets topp­namn.

Hon be­skri­ver de­mo­kra­ti­frå­gor som nå­got hon brin­ner ex­tra myc­ket för och lyfter som ex­em­pel par­ti­ets mo­tion om nämnd sam­man­trä­den öpp­na för­all­män­he­ten. De­mo­kra­ti­frå­gor och sko­lan är nå­got hon ser som par­ti­ets hjär­te­frå­gor.

De­sirée Björk har länge bott i kom­mu­nen och hon har på nä­ra håll sett hur kom­mu­nen har för­änd­rats. Hon upp­le­ver att det finns en splitt­rad syn mel­lan sty­ran­de po­li­ti­ker och väl­ja­re i frå­gan hur Ekerö ska ut­veck­las. På tio års sikt ser hon och par­ti­et en kom­mun med be­hov av ett mer blan­dat bo­stads­byg­gan­de.

– Vi ser ett be­hov av fler hyresrätter, men även bostadsrätter och kanske ägan­de­rät­ter. Ekerö är stort och vi ser att man in­te ba­ra be­hö­ver byg­ga i tä­tor­ten. Vi tyc­ker att det är vik­tigt att in­te byg­ga bort den tä­tortsnä­ra naturen.

En­ligt Ekerö kom­muns be­folk­nings­pro­gnoss­ka Ekerö ha 30500 in­vå­na­re 2023. Var ska al­la bo? – Det mås­te va­ra en för­del­ning över he­la kom­mu­nen, in­te ba­ra i Ekerös tätort. Hur ska skol­si­tu­a­tio­nen lö­sas?

– Fler skolor och för­sko­lor mås­te byg­gas. Se­dan vill vi tit­ta på ut­bygg­nad av be­fint­li­ga skolor och för­sko­lor. In­te ba­ra ut­i­från ut­ö­kad be­folk­nings­mängd ut­an även ut­i­från sto­ra elev- och barn­grup­per. Hur ska de äld­re tas om­hand?

– Vi be­hö­ver fler bo­en­den. Jag tyc­ker att vi ska ha fle­ra oli­ka ty­per av bo­en­den. Ex­em­pel­vis rad­hus el­ler två­vå­nings­hus på en stör­re tomt. Då kan de li­te sju­ka­re bo i bot­ten och de pig­ga­re hög­re upp. Många äld­re är pig­ga­re, men be­hö­ver den so­ci­a­la sam­va­ron. Vi tyc­ker att oli­ka ty­per av äldre­bo­en­den ska fin­nas även i yt­ter­om­rå­de­na. Hur ska tra­fi­ken lö­sas?

– Vi ser ut­ö­kad pen­del­båts­tra­fik, fler fär­je­tu­rer och att Ekerö­le­den blir gra­tis för Ekerö­bor­na. Se­dan vill vi se spår­bun­den tra­fik från Noc­ke­by. Med tan­ke på att Noc­ke­by­bron har fast­nat myc­ket ser vi att man skul­le kun­na för­länga ti­den då bron in­te får öpp­nas. Hur ser ni på sam­ar­be­ten med and­ra par­ti­er?

– Vi är väl­digt öpp­na från väns­ter till hö­ger. Vi hop­pas på nå­got block­ö­ver­skri­dan­de sam­ar­be­te. Man mås­te kun­na pra­ta med al­la oav­sett par­ti­till­hö­rig­het. Hur ska kom­mu­nen bli bäst i Sve­ri­ge på in­teg­ra­tion? – Myc­ket har gjorts bra av kom­mun och

ci­vil­sam­häl­le. Det som är pro­ble­ma­tiskt är bo­stä­der och ar­be­ten. Språk­trä­ning, ar­bets­plats­ut­bild­ning och sam­hälls­in­for­ma­tion hur vi be­hand­lar varand­ra är vik­tigt.

Många kom­mu­nin­vå­na­re har vitt­nat om öns­kan om mer po­lisnär­va­ro. Hur mö­ter ni den oron?

– Vi tyc­ker att det ska fin­nas en po­lis­sta­tion på Ekerö med när­po­li­ser som är ute. Se­dan kan för­äl­dragrup­per och fäl­tas­si­sten­ter va­ra ett stöd. Det de som styr kan gö­ra är att lig­ga på för att få hit en po­lis­sta­tion. Vad ska gö­ras för ung­do­mar­na?

– Vi vill ha ett ung­doms­råd. Det in­ne­bär att ung­do­mar väljs i ex­em­pel­vis al­la skolor. Där ska de­ras frå­gor lyf­tas och se­dan komma till oss i po­li­ti­ken med de frå­gor de vill att vi ska dri­va. Vi vill även att det ska­pas ett allak­ti­vi­tets­hus. Det är brist på lo­ka­ler för bå­de unga och äld­re. I ett allak­ti­vi­tets­hus kan man mö­tas över ge­ne­ra­tions­grän­ser­na. Det tror vi kan gyn­na bå­da grup­per­na. Vad av­gör va­let? – Sko­la, tra­fik, öp­pen­het och med­bor­gar­di­a­log blir vik­tigt. Vad vän­tar för er un­der val­rö­rel­sen?

– Vi kom­mer åka runt som ti­di­ga­re år. Se­dan blir det en valstu­ga, tra­di­tio­nellt val­ar­be­te, af­fi­scher och att träf­fa med­bor­ga­re. Att mö­ta män­ni­skor är det ro­li­gas­te.

Det de som styr kan gö­ra är att lig­ga på för att få hit en po­lis­sta­tion.

FO­TO: JONAS MÅNS­SON

RUTIN. Adel­sö­bon De­sirée Björk har va­rit med i Öpar­ti­et se­dan de kom in i kom­mun­full­mäk­ti­ge 2006.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.