50-års­ju­bi­le­um

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Eken­dals för­sko­la öpp­na­de i maj 1968 med fy­ra av­del­ning­ar. I var­je av­del­ning gick det mel­lan 10 och 15 barn. Ons­da­gen 16 maj fi­rar för­sko­lan sitt

ju­bi­le­um.

På för­mid­da­gen blir det te­a­ter för bar­nen och på ef­ter­mid­da­gen bjuds för­äld­rar­na på tårt­ka­las och dans, till­sam­mans med barn och pe­da­go­ger.

Mel­lan kloc­kan 17.30 och 18.30 är för­sko­lan öp­pen för all­män­he­ten. Då blir det ut­ställ­ning av bar­nens bil­der och av fo­ton och ti­di­nings­ut­klipp från för­sko­lans 50 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.