Elektro­nis­ka re­klam­skyl­tar upp­sat­ta – ut­an bygg­lov

Mälarö Tidning - - Mälaröarna - Jonas Måns­son 08-560 314 27 jonas@ma­la­ro­tid­ning.se Nu får man sit­ta längst ut och ba­lan­se­ra om plat­sen bred­vid är upp­ta­gen

En bänk i Ekerö cent­rum som ska in­bju­da till vi­la har bli­vit svå­ran­vänd.

Rygg­stö­det täcks näm­li­gen av en stor re­klam­skylt.

Dess­utom sak­nas bygg­lov.

När Närlun­da­bor­na Eva och Stig Wes­ter­berg be­sö­ker Ekerö cent­rum bru­kar de ibland vil­ja sät­ta sig och vi­la ef­ter en stund.

Längs vägen ge­nom Ekerö cent­rum finns någ­ra park­bän­kar att an­vän­da för just det syf­tet.

– Det är skönt att sit­ta en stund ibland, sä­ger Närlun­da­bon Eva Wes­ter­berg.

Nu har hon och Stig bå­da re­a­ge­rat på en nyupp­satt skylt ut­an­för Kap­pahl, pre­cis ovan­för ena bän­ken.

– Där har plats ta­gits bort av skyl­ten, sä­ger Eva Wes­ter­berg.

Den sto­ra elektro­nis­ka re­klam­skyl­ten sit­ter näm­li­gen pre­cis ovan­för rygg­stö­det. Den som vill sit­ta på bän­ken och lu­ta ryg­gen kan nu in­te an­vän­da rygg­stö­det ut­an får i stäl­let skyl­tens kant i ryg­gen.

– Nu får man sit­ta längst ut och ba­lan­se­ra om plat­sen bred­vid är upp­ta­gen, sä­ger Eva West­berg.

För att få änd­ra på en fa­sad på det sätt som har gjorts krävs bygg­lov. En­ligt An­nC­hristi­ne Wåhlstedt Berg, kom­mu­nens bygg­chef, har det in­te be­vil­jats nå­got bygg­lov för den ak­tu­el­la plat­sen.

Hon vill in­te kom­men­te­ra ären­det mer än så när Mä­larö Tid­ning är i kon­takt med hen­ne.

Nu har kom­mu­nen in­lett ett till­syn­sä­ren­de. Det gäl­ler även för de elektro­nis­ka re­klam­skyl­tar som är upp­sat­ta ut­an­för Ica-bu­ti­ken i Ekerö cent­rum.

Nu ska hand­läg­ga­re på stads­bygg­nads­kon­to­ret gö­ra un­der­la­get.

– Se­dan får de in­om kon­to­ret ta be­slu­tet om det ex­pe­die­ras in­om kon­to­ret el­ler om det blir ett ären­de för nämn­den. Se­dan får vi se vad utred­ning­en sä­ger, sä­ger Johan Elfver, kom­mu­nens kom­mu­ni­ka­tions­chef.

FO­TO: JONAS MÅNS­SON

TRÅNGT. På en av bän­kar­na i Ekerö cent­rum bloc­ke­ras sto­ra de­lar av rygg­stö­det. Det ir­ri­te­rar Stig Wes­ter­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.