Svens­son är re­do att sty­ra Ekerö från mor­gon­da­gen

Ekerö­al­li­an­sen ska in­te lu­ta sig till­ba­ka och tro att de sit­ter sä­kert i fö­rar­sä­tet. Det me­nar op­po­si­tions­rå­det Han­na Svens­son (S) som lad­dar för led­ning.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Li­sa Halldén

Ekerö må ha va­rit mo­de­rat­styrt länge, men Han­na Svens­son tror in­te att ett makt­skif­te är omöj­ligt.

– Ekerö­al­li­an­sen är in­te sär­skilt stark. De har in­te nå­gon stor man­da­tö­ver­vikt i full­mäk­ti­ge. Jag tyc­ker in­te det är ett själv­klart läge. Det är många som är väl­digt miss­nöj­da med Mo­de­ra­ter­nas po­li­tik här ute, sä­ger hon.

Om man va­rit i op­po­si­tion länge kan det va­ra fres­tan­de att lo­va vitt och brett, ef­tersom ett eget sty­re kan ver­ka av­läg­set. Men Han­na Svens­son är myc­ket med­ve­ten om att hon ska kun­na krä­vas på an­svar för si­na löf­ten.

– Grun­den är att den po­li­tik som jag för, den ska ock­så gå att för­verk­li­ga. Om Ekerö­al­li­an­sen väl­ter i mor­gon ska min bud­get hål­la och jag ska kun­na sty­ra, sä­ger hon.

Många löf­ten hand­lar om barn och unga. Dess­utom tror Han­na Svens­son att byg­gan­det mås­te få fart.

– Man kan gö­ra på and­ra sätt. Nu kom­mer fär­di­ga för­slag som klist­ras på. Om man i stäl­let job­bar med med­bor­gar­di­a­lo­ger och gör med­bor­gar­na del­ak­ti­ga i pro­jek­ten så slip­per vi många över­kla­gan­den och pro­ces­sen går for­ta­re, sä­ger hon. En­ligt Ekerö kom­muns be­folk­nings­pro­gnos ska Ekerö ha 30 500 in­vå­na­re

2023. Var ska al­la bo?

– Vi mås­te byg­ga fler fler­fa­miljs­hus, för att in­te gö­ra vil­la­mat­tor över he­la kom­mu­nen. Vi vill ha kvar grön­om­rå­den och då mås­te vi ha and­ra ty­per av bo­en­den. Vi be­hö­ver byg­ga där vi har kol­lek­tiv­tra­fi­ken och in­te gö­ra män­ni­skor be­ro­en­de av att åka bil. Hur ska skol­si­tu­a­tio­nen lö­sas?

– Vi be­hö­ver byg­ga fler sko­lor. Nu är ju en ny sko­la på gång på Bryg­ga­vä­gen men det tar sin tid och man ha­de öns­kat att man satt igång med den ti­di­ga­re. Vi be­hö­ver minst en till sko­la i Ekerö cent­rum­om­rå­det, och yt­ter­li­ga­re sko­la på Fä­ringsö­si­dan. Och det be­hö­ver vi bör­ja pla­ne­ra nu. Vi kan in­te bör­ja pla­ne­ra när vi har kni­ven på stru­pen och barn­grup­per­na blir för sto­ra. Hur ska de äld­re tas om­hand?

– Nu är det dags att sät­ta fart och pla­ne­ra näs­ta äldre­bo­en­de. Och så tyc­ker jag vi ska se över möj­lig­he­ten till ett trygg­hets­bo­en­de som kan va­ra ett mel­lan­bo­en­de för de äld­re som in­te är så sju­ka men som än­då be­hö­ver stöd. Hur ska tra­fi­ken lö­sas?

– Vi mås­te se till att fler tyc­ker att det är en bra idé att väl­ja bort bi­len, och det be­hö­ver vi job­ba på i bå­de lands­ting­et och kom­mu­nen. Vi dri­ver på möj­lig­he­ten att få skyt­tel­tra­fik från Tapp­ström till Brom-

ma­plan och en lo­kal trafik som in­te går he­la vägen till Brom­ma­plan och fast­nar i de kö­er­na. Hur ska kom­mu­nen bli bäst i Sve­ri­ge på integ­ra­tion?

– Vi ska fort­sät­ta ta emot i den här kom­mu­nen för vi har jät­te­go­da för­ut­sätt­ning­ar. Här finns det möj­lig­he­ter och en vil­ja att in­te­gre­ra and­ra män­ni­skor. Kom­mu­nen ska fort­sät­ta sam­ord­na en­ga­ge­mang­et. Och byg­ga bo­stä­der.

Många kom­mu­nin­vå­na­re har vitt­nat om öns­kan om mer po­lisnär­va­ro. Hur mö­ter ni den oron?

– Po­li­sen be­hö­ver va­ra här ute mer. Nu har vi ju en po­lis­brist och det är en stat­lig frå­ga att ska­pa fler ut­bild­nings­plat­ser. Det har man gjort och det får väl ef­fekt om någ­ra år. Det vi kan gö­ra nu är att som vux­na bli bätt­re på att sy­nas ute. Vad ska gö­ras för ung­do­mar­na?

– Vi ska ha ett ak­ti­vi­tets­hus som bå­de ung­do­mar och pen­sio­nä­rer kan ha till­gång till. Det be­hövs lo­ka­ler för oli­ka ty­per av kul­tur, för de som in­te vill hål­la på med fot­boll, som replo­ka­ler. Och nå­gon­stans där man ba­ra kan ta en fi­ka. Vad av­gör va­let?

– Det är av­gö­ran­de hur det går na­tio­nellt. Men så hop­pas jag att det kan va­ra av­gö­ran­de att man ser att den po­li­tik som förts här in­te har hjälpt Ekerö på bäs­ta sätt.

Vi mås­te se till att fler tyc­ker att det är en bra idé att väl­ja bort bi­len.

FO­TO: LI­SA HALLDÉN

FART. Han­na Svens­son (S) vill att byg­gan­det ska pla­ne­ras bätt­re och gö­ras mer ef­fek­tivt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.