Stort in­tres­se ger ex­tra skrivar­kväll

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Det blir en ex­train­satt skrivar­kväll på bib­li­o­te­ket i Ekerö cent­rum på mån­dag. Det­ta på grund av kväl­lar­na har va­rit så po­pu­lä­ra.

– Vi har haft väl­digt många på vå­ra skrivar­kväl­lar den här ter­mi­nen och så var det nya som an­mäl­de sig så då sat­te vi in en ex­tra, sä­ger Fri­da Eriks­son som är ung­doms­sam­ord­na­re och den som hål­ler i skrivar­kväl­lar­na.

Hon har un­der vår­ter­mi­nen haft sex styc­ken skrivar­kväl­lar till­sam­mans med unga mel­lan 10 och14 år. Till hös­ten räk­nar hon med att kö­ra igång igen.

– Det har va­rit väl­digt po­pu­lärt. Så då hop­pas vi att de som va­rit med den­na ter­min kom­mer fort­sät­ta, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.