Fär­re ni­or är be­hö­ri­ga till gym­na­si­et

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Gym­na­sie­be­hö­rig­he­ten bland Ekerös ni­on­de­klas­sa­re har sjun­kit de se­nas­te åren. Det vi­sar siff­ror från Skol­ver­ket som Ny­hets­by­rån Sirén har sam­man­ställt.

91,3 pro­cent av ni­or­na i kom­mu­nen var be­hö­ri­ga till gym­na­si­et 2017, vil­ket var 3,3 pro­cen­ten­he­ter läg­re än året in­nan.

Sett över den se­nas­te man­dat­pe­ri­o­den har gym­na­sie­be­hö­rig­he­ten gått ner med 1,8 pro­cen­ten­he­ter. 2014 ha­de 93,1 pro­cent av ni­on­de­klas­sa­re gym­na­sie­be­hö­rig­het och året ef­ter ha­de siff­ran sti­git till 93,9 pro­cent.

I fy­ra av fem kom­mu­ner i lan­det var gym­na­sie­be­hö­rig­he­ten läg­re 2017 jäm­fört med 2014.

FO­TO: MOSTPHOTOS

SKO­LA. Fär­re av Ekerös ni­on­de­klas­sa­re har gym­na­sie­be­hö­rig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.